Kollektivtrafik och transport

En kollektivtrafik för hela Skåne

En tillgänglig region för alla och inte bara de rikaste kräver en kollektivtrafik att lita på. Låga biljettpriser som på sikt tas bort och en modern tillgänglig kollektivtrafik är enda vägen fram för en kollektivtrafik som ska fungera för alla.

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara så väl utbyggd och så billig att det alltid ska löna sig att åka kollektivt och att den ska finnas tillgänglig för såväl vardaglig pendling som för fritidsresor.

Gränskontrollerna som regeringen har infört som ett led i en repressiv flyktingpolitik har Vänsterpartiet konsekvent motsatt sig. Gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark måste slopas.

Taxor och avgifter

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skattsedeln. De ständiga prishöjningar som gjorts den senaste mandatperioden är fel väg att gå. Innan målet om en avgiftsfri kollektivtrafik uppnås vill Vänsterpartiet genomför en generell sänkning av biljettpriserna. Där utöver ska bland annat alla som fyllt 65 år ska få åka avgiftsfritt med Skånetrafikens bussar och tåg i hela regionen.

Bygg ihop hela Skåne med hjälp av kollektivtrafik

Det ska vara enkelt att åka kollektivt oavsett var i Skåne man vill resa. Idag premieras snabbhet på bekostnad av indragna hållplatser på landsbygden. Det finns stora möjligheter att bygga ut och förbättra Skånes järnvägsnät för att skapa en levande landsbygd.

Satsningar på Söderåsbanan och Simrishamnsbanan är viktiga och stärker kollektivtrafiken gentemot privatbilismen i konkurrensen om pendlarna. Satsningar som System 3 (dubbeldäckartåg mellan Malmö och Helsingborg) är viktiga i sammanhanget. Spårväg i Lund är under byggnation och liknande satsning på spårväg i Malmö och Helsingborg bör snarast påbörjas.

Att bygga ut järnvägen och stambanorna i Skåne är den viktigaste reformen för att kunna föra över trafik från till exempel E6:an till järnvägen.

Ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi

Fordonen inom kollektivtrafiken körs idag av anställda hos multinationella företag som drivs av vinstintresse. Samtidigt äger regionen merparten av fordonen, bussgarage och delar av den tunga infrastrukturen. Det är dags att återta även driften i egen regi.

Färdtjänst och serviceresor för brukarna, inte för företagen

Färdtjänst och sjuktransporter måste utvecklas och fungera bra i hela regionen. En resenär som inte kan använda den reguljära kollektivtrafiken ska på ett enkelt och smidigt sätt kunna planera och genomföra sin resa. Färdtjänsten ska återgå i kommunal regi.

Vänsterpartiet Skånes krav på kollektivtrafik och transport

 • Att Region Skåne återtar driften av kollektivtrafiken i egen regi
 • Att all kollektivtrafik ska vara avgiftsfri för resenären
 • Att gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark avskaffas
 • Att det ska vara gratis att medföra cykel vid resa med tåg
 • Att Sommarkortet ska vara giltigt under Malmöfestivalen
 • Att säkerheten på Skånes motorvägar ökas genom smarta trafiklösningar
 • Att E6:an inte byggs ut för ökad trafikering genom fler filer
 • Att det utförs stora kollektivtrafiksatsningar för att täcka behoven av förflyttning inom regionen, bl.a. längs E6:ans sträckning
 • Att förstaklassvagnarna görs om till tysta kupéer
 • Att järnväg och kustnära sjöfart byggs ut för att ersätta godstransporter med lastbil
 • Att hållplatser, bussar och tåg ska vara fria från kommersiell reklam
 • Att färdtjänst och sjuktransporter återgår i kommunal regi