Vänsterpartiets politik i Region Skåne

 

Vänsterpartiet Skånes krav på sjukvården:

 • Att Region Skåne återtar all sjukvård i egen regi
 • Att all sjukvård ska bli helt avgiftsfri för patienten
 • Att sjukvårdens utformning genomgående ska sträva efter jämlik tillgång över regionen
 • Att vårdsystemen genomgående ska fungera med hög grad av transparens så att patienter ges insyn och inflytande över den egna vården
 • Att New Public Management avvecklas som styrmetod för den regionala verksamheten
 • Att resurser riktas till kvinnosjukvård
 • Att Region Skånes vårdverksamhet ska HBTQ-certifieras
 • Att den skånska vården ska vara fri från diskriminering och människor ska kunna få stöd, behandling och vård på lika villkor oavsett vem man är
 • Att Lagen om Valfrihet (LOV) inte ska vara tvingande inom Region Skånes primärvård
 • Att sjukvårdspersonal och patienter ska vara delaktiga i processen kring utformande av digitalt e-hälsosystem och att jämlik tillgång garanteras i användandet av systemetAtt vårdpersonals kompetens rörande äldres sjukdomar höjs
 • Att Region Skåne upplöser Folktandvården AB och övertar verksamheten i egen regi
 • Att mat serverad på regionens sjukhus i så stor mån som möjligt är lokalt producerad och tillagas på sjukhuset
 • Att psykiatrisk vård finns tillgänglig inom primärvården och att väntetider till slutenvården kortas
 • Att ungdomsmottagningar ges bredare kompetens för ungdomar med psykiska besvär
 • Att nolltolerans som princip inom missbruksvården avskaffas

 Läs mer: