Distriktsårskonferens och valkonferens

 

Senaste informationen till ombud.

Välkomna till distriktets årskonferens och valkonferens lördagen den 10 mars!

Distriktsårskonferensen och valkonferensen hålls i Järnåkraskolan, matsalen, Mellanvångsvägen 1 i Lund (strax söder om centrum och inte långt från Kulturmejeriet, i hörnet Mellanvångsvägen – Södra Vägen, mittemot Karhögs torg. Från centrum tar man grön buss 6 eller i andra hand grön buss 1 som inte stannar riktigt lika nära). Distriktsårskonferensen startar kl 9. Valkonferensen hålls i direkt anslutning till distriktsårskonferensen. Valkonferensen beräknas vara avslutad senast kl 18. För matens skull behöver vi senast den 26 februari veta antal som äter kött (övriga får vegetariskt) och ev allergier. Vi räknar med mat till alla ombud samt till distriktsstyrelsen. Övriga som tänker delta (icke tjänstgörande suppleanter, andra åhörare och andra som får denna kallelse) måste meddela senast 26 februari om ni vill ha mat.

Vi ber er som behöver tillgång till barnaktiviteter under konferensen att meddela detta samt barnens ålder så snabbt som möjligt och senast den 26 februari.

Längre fram kommer du att få:

  • Förslag till dagordning, konferens- och arbetsordning för distriktsårskonferensen och valkonferensen
  • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
  • Regiongruppens verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse, förslag till budget m fl ekonomihandlingar

Handlingar

Regionpolitiska programmet 2018-2022

Verksamhetsplan för 2018

Motioner samt motionssvar

Valberedningens förslag till riksdag samt regionlistor

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse samt revisorer

Kallelse

Till distriktets partiföreningar

Kallelse till Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens 2018 samt valkonferens för fastställande av riksdags- och regionfullmäktigelistor

Årskonferensen och valkonferensen genomförs lördagen den 10 mars, om nödvändigt med fortsättning söndag den 11 mars. Om konferenserna genomförs under en eller två dagar meddelas i de konferenshandlingar som går ut till ombuden senast tre veckor före konferenserna.

Årskonferensen startar kl 9.00. Valkonferensen hålls i direkt anslutning till årskonferensen. Plats är  Järnåkraskolans matsal i Lund och har adress Mellanvångsvägen 1, 223 55 Lund.

Årskonferensen behandlar verksamhetsberättelse, regiongruppens rapport, revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet, val av distriktsstyrelse, revisorer och valberedning, förslag till verksamhetsplan, förslag till regionpolitiskt program, inkomna motioner, budget, rapport och ansvarsfrihet för Henry Lindbergs stiftelse samt ev ytterligare punkter. Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och förslaget till regionpolitiskt program finns i Menander 7-2017 som sänds ut till alla medlemmar i distriktet i vecka 50.

Valkonferensen hålls i direkt anslutning till årskonferensen. Valkonferensen fastställer kandidatlistor (valsedlar) för de fyra skånska riksdagsvalkretsarna och de sex regionvalkretsarna.

Val av ombud

Rätt att sända ombud har varje partiförening inom distriktet. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Representationsnormen är ett ombud för varje påbörjat 35-tal betalande medlemmar enligt det centrala medlemsregistret kallelsens datum. Antalet ombud per partiförening framgår nedan. Eftersom årskonferensen och valkonferensen är två formellt skilda konferenser är det upp till varje partiförening om man väljer samma ombud till årskonferensen och valkonferensen eller inte.

Ledamot/suppleant i distriktsstyrelsen kan inte väljas som ombud till årskonferensen däremot till valkonferensen.

För att distriktet ska kunna skicka ut motioner och motionssvar till årskonferensombuden i stadgeenlig tid ska ombuden vara inrapporterade till distriktsexpeditionen på skane@vansterpartiet.se senast fredag den 16 februari kl 12.

Motioner

Motioner till årskonferensen ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast fredagen den 26 januari. Motioner kan väckas av partiförening eller enskild medlem och kan gälla såväl förslaget till verksamhetsplan, regionpolitiskt program eller distriktets politik och verksamhet i övrigt.

Nomineringar

Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Rätt att nominera har enskild medlem samt partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelsen och revisorer lämnas till distriktets valberedning senast den 31 januari på mailadress skanevalberedning@vansterpartiet.se (valberedningen tar endast emot nomineringar till denna adress). Nomineringar till ny valberedning lämnas till distriktsstyrelsen på mailadress skane@vansterpartiet.se. De nominerade ska vara tillfrågade.

Valkonferensen fastställer partiets kandidatlistor för de fyra skånska riksdagsvalkretsarna och de sex regionvalkretsarna. Även nomineringar till dessa listor (med undantag för Malmös som bereds i särskild ordning) mailas till skanevalberedning@vansterpartiet.se senast den 31/1.

Ombud

Antal ombud per partiförening (ett ombud per påbörjat 35-tal medlemmar)

Medlemsantal Antal ombud
Bjuv 25 1
Bromölla 18 1
Burlöv 20 1
Eslöv 38 2
Helsingborg 138 4
Hässleholm 37 2
Höganäs 13 1
Hörby 14 1
Höör 29 1
Klippan 8 1
Kristianstad 79 3
Kävlinge 12 1
Landskrona 44 2
Lomma 11 1
Lund 296 9
Malmö 1070 31
Osby 15 1
Perstorp 7 1
Simrishamn 36 2
Sjöbo 16 1
Skurup 24 1
Staffanstorp 20 1
Svalöv 14 1
Svedala 15 1
Tomelilla 19 1
Trelleborg 28 1
Ystad 22 1
Åstorp 2 1
Ängelholm 47 2
Östra Göinge 12 1

Information

Vägbeskrivning

Platsen för mötet är Järnåkraskolans matsal och har adress Mellanvångsvägen 1, 223 55 Lund. (Google maps länk)

Från Lund Central åker du Stadsbuss 1 mot Klostergården och går av på hållplatsen Lund Järnåkraskolan (resan tar ca 11 minuter och passerar 5 hållplatser)

 

Så här skriver du en motion

Inled motionen med en (kort) rubrik som anger ämnet, förslaget eller ståndpunkten. Om motionen gäller en textändring ange vilket dokument som avses och var ändringen ska göras. Därefter skriver du en brödtext med argument för förslaget. Efter brödtexten skrivs en yrkandefras, till exempel ”Vi yrkar”, med en eller flera att-satser där de konkreta förslagen formuleras. Kom ihåg att det är yrkandet konferensen beslutar om, inte brödtexten. Var därför noga med att-satsen. Fundera på om det kan missförstås eller tolkas på olika sätt i efterhand. Undvik oprecisa yrkanden som ”att programmet skrivs om i enlighet med motionens anda” eller ”att konferensen beslutar ställa sig bakom vad som anförts ovan”. Det förbättrar förutsättningarna att bli förstådd och ökar chanserna att vinna konferensens gehör att ha ett konkret förslag till hur en text ska formuleras.

Motions och nomineringsstopp

Motioner på förslagen till verksamhetsplan, regionpolitiskt program samt övriga motioner till distriktsårskonferensen mailas till: skane@vansterpartiet.se Senast den 26/1. Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer samt nomineringar av kandidater till samtliga riksdags- och regionfullmäktigelistor i Skåne (utom Malmös) mailas till: skanevalberedning@vansterpartiet.se Senast den 31/1. Nomineringar till ny distrikitsvalberedning mailas till: skane@vansterpartiet.se Senast den 31/1.

Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti. Som medlem har du samma rätt som alla andra medlemmar att vara med och påverka politiken. Dessa dokument går nu ut för att alla medlemmar ska kunna läsa förslagen och utifrån vars och ens uppfattning om vad som bör ändras, dras ifrån eller läggas till skriva motioner. Såväl enskilda medlemmar som partiföreningar har rätt att motionera.