Sjukvård

Vänsterpartiets mål är en sjukvård att lita på oavsett var man bor i Skåne, en vård som ska vara lättillgänglig och ges efter behov. Den som skriker högst ska inte få tränga sig före: bäst vård fås om patienternas behov får styra. Alla skåningar ska vara trygga med att få den bästa vården.

Att vården bedrivs i offentlig regi är en förutsättning för att kunna garantera en jämlik sjukvård. Det är när samhället gemensamt tar ansvar för vården som behoven kan sättas i centrum på riktigt.

 

Vård efter behov

Alla har rätt till vård efter behov. För att det ska kunna ske krävs att politiken utformas på det sätt som ger bäst förutsättningar för en jämlik och rättvis tillgång till sjukvård.

Skillnaden i medellivslängd och hälsa är stor och ojämnt fördelad över regionen. Runt om i Skåne växer barn upp i fattigdom, klassklyftorna ökar och det märks i människors hälsa. De med lång utbildning och stark ekonomi har en bättre hälsa än de med kort utbildning och svag ekonomi.

Våra ekonomiska och sociala villkor måste utjämnas. För det krävs en folkhälsopolitik som sätter kampen mot de sociala, ekonomiska och hälsomässiga klyftorna i främsta rummet – ekonomisk jämlikhet är medicinen!

Vänsterpartiet värnar den solidariskt skattefinansierade sjukvården. Det är när samhället går samman och bygger en sjukvård för alla som klassklyftor, ojämlikhet, ojämställdhet och diskriminering utmanas och minskas.

Vänsterpartiet vill se en tillgänglig och helt avgiftsfri vård.

En jämställd sjukvård

Vänsterpartiets politik går ut på att utjämna orättfärdiga skillnader mellan den vård som kvinnor och män får i regionen. Idag drabbas kvinnor oftare än män av kvalitetsbrister i medicinsk behandling, medicinering och bemötande. Jämställdhet inom vården innebär att människor är olika och behöver delvis olika vård. Idag finns könsgrundade orättvisor inom vården som bland annat handlar om att överdriva skillnader, att bortse från skillnader eller att patienter behandlas könsstereotypt vilket till exempel drabbar HBTQ-personer.

Jämställd vård handlar också om att satsa resurser på kvinnors sjukvård genom hela livet. Förlossningsvården och kvinnovården har fått ökade resurser under de senaste åren men mycket återstår att göra.

En sjukvård fri från diskriminering

Det finns många olika sorters diskriminering i samhället och alla återspeglas i sjukvården. Rasismen gör till exempel att våra förutsättningar blir olika; människor sorteras bort utifrån namn och därmed bakgrund vid rekrytering. Människor med utländsk bakgrund riskerar också ohälsa i högre grad än andra grupper av befolkningen. Rasism och diskriminering leder också till olika vård och bemötande.

En jämställd och jämlik vård är en tillgänglig vård fri från diskriminering och rasism.

Rätten till sjukvård nära dig

I Region Skåne har sjukvården länge fått för lite resurser. Underskotten och besparingarna har gjort att delar av vården är i kris. Anställda söker sig vidare, patienter upplever otrygghet och direkta dödsfall har konstaterats på grund av resurs- och vårdplatsbrist. Patientsäkerheten hotas. Detta måste förändras. Personalen måste få bra arbetsmiljö, vårdplatser måste öppnas och resurser måste ökas.

Primärvård

Vårdcentralerna är basen i sjukvården och grunden för en god vård till alla. Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri och lättillgänglig primärvård för såväl akuta som icke-akuta besök. Här ska den största delen av befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov, såväl fysiska som psykiska, behandlas. Alla, särskilt äldre, ska erbjudas regelbundna hälsokontroller.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och idag är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Fördomar och negativa attityder gör det svårt att prata om psykiska problem trots att var fjärde människa i Sverige upplever psykisk ohälsa. Ingångarna till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa måste vara många och enkla.

Människor med svår psykisk sjukdom rapporterar sämst livskvalitet av alla. Deras medellivslängd minskar medan övriga människors ökar. Inom psykiatrin i Skåne har det stängts fler slutenvårdsplatser än inom övrig vård. De som har svårast psykiska sjukdomar drabbas då hårdast. Psykisk ohälsa hos barn och unga måste förebyggas och behandlas i tid. Ätstörningar och självskadebeteende är symptom på psykiska besvär som ofta uppkommer i unga år. Vänsterpartiet vill att ungdomsmottagningarna utvecklas med bredare kompetens för ungdomar med psykiska besvär.

Tillgången till den psykiatriska vården i Skåne idag är ojämlik och utbudet ser olika ut beroende på var i Skåne man bor. Det är oacceptabelt. Jämlikheten måste öka och olika vårdformer som mellanvård, brukarstyrda inläggningar och mobila team måste byggas ut så att fler kan ta del av dem.

Äldrevård och äldreomsorg

År 2020 kommer 20 procent av Skånes befolkning att vara 65 år eller äldre. För att alla dessa människor ska kunna leva ett aktivt liv krävs en politik som skapar möjligheter för social gemenskap och god tillgång till samhällsservice.

Många äldre är multisjuka och klarar inte av långa väntetider. Samarbetet mellan regionen och kommunerna behöver därför stärkas så att äldre ska kunna garanteras ett gott omhändertagande. Vi ser en tillbakagång till en förlegad syn på omvårdnad där kvinnor förväntas ta hand om sina äldre anhöriga. Slutenvårdens förutsättningar måste stärkas för att garantera trygghet för patienterna och erbjuda stöd åt de kvinnor och familjer som tvingats ta över vården i hemmet. Region Skåne och kommunerna måste gemensamt ta ansvar för sina äldre och inte lägga över omvårdnadsansvar på anhöriga – välfärden behöver rustas upp.

Digitalisering och e-hälsa

Det e-hälsosystem vars införande påbörjats inom regionens sjukvårdsverksamheter har goda förutsättningar att öka patienters makt och insyn i sin egen vård. Men det finns risk för lösningar som fokuserar mer på teknik än på patientens behov. När olika instanser granskat den digitala vård som privata vårdgivare erbjudit har ett antal oroande vittnesmål delats, till exempel lunginflammationsdiagnoser som ställts via videosamtal och förskrivning av antidepressiva läkemedel som ändrats enbart efter mailkonversation.

Samhället får inte överlåta åt marknaden att utveckla vårdens digitala lösningar. Den offentliga sjukvården måste aktivt arbeta för att garantera en jämlik utveckling. Det får aldrig vara så att den som är högutbildad och har tillgång till den nyaste tekniken får till vård framför hen som inte har samma tillgång.

Tandhälsa

Tandvårdssystemet är utformat så att de med friska tänder har god tillgång till tandvård, medan de med svårare besvär inte alltid har möjlighet att betala extra för att få hjälp. Trots förbättringar såsom avgiftsfrihet för yngre är tandhälsa idag en klassfråga. Tandvården behöver komma in i det reguljära systemet för sjukvård – tänderna är en del av kroppen och ska behandlas som det.

Det är av stor vikt att alla skåningar enkelt ska kunna besöka tandläkaren. Små enheter ska inte behöva bära sig själva ekonomiskt. Människor ska kunna bo, leva och verka även på landsbygden med tillgång till samhällsservice.

Kvinnovård

Vänsterpartiet vill bygga en kvinnovård för framtiden. En grund för jämställd vård är att kvinnovården får tillräckligt med resurser för att minska väntetiderna. Flera års besparingar och neddragningar av vårdplatser har satt sina spår inom verksamheterna. Kvinnovård inkluderar bland annat gynekologi, endometriosbehandling, urologi och gynekologisk cancerkirurgi.

Det är viktigt att gravida och födande kan få det bästa stödet. Vänsterpartiets mål är att antalet vårdplatser inom förlossningsverksamheten i hela Skåne byggs ut så att de motsvarar behovet och att varje födande ska ha rätt till en barnmorska i det aktiva förlossningsarbetet.

Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem. För sjukvårdens del handlar kampen mot våldet både om stöd till våldsutsatta och anhöriga och om utökad kompetens inom hela sjukvården rörande signaler kring våld och psykologiskt stöd. Samarbete mellan sjukvård och kvinnojourer bör stärkas. Samhället måste se och stötta de barn som växer upp i familjer med fysiskt och psykiskt våld.

Missbruksvård

För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att alla har rätt till ett bra liv. Arbete, lön att leva på, en hälsosam arbetsmiljö och inflytande på arbetsplatsen är sociala faktorer som är grundläggande för en befolknings välbefinnande. Alkoholmonopolet är viktigt för att skydda folkhälsan. Därför arbetar vi till exempel aktivt emot gårdsförsäljning av öl- och vin.

All missbruksvård ska ske i offentlig regi. Skåne har länge gått i bräschen för en bra och progressiv missbruksvård. Sprutbyte och substitutionsbehandling är åtgärder som har hjälpt många med missbruk. Vänsterpartiet motsätter sig att nolltolerans utgör styrande princip inom missbruksvården. Den leder till att många faller utanför systemet och riskerar återfall.

Vänsterpartiet Skånes krav på sjukvården

 • Att Region Skåne återtar all sjukvård i egen regi
 • Att all sjukvård ska bli helt avgiftsfri för patienten
 • Att sjukvårdens utformning genomgående ska sträva efter jämlik tillgång över regionen
 • Att vårdsystemen genomgående ska fungera med hög grad av transparens så att patienter ges insyn och inflytande över den egna vården
 • Att New Public Management avvecklas som styrmetod för den regionala verksamheten
 • Att resurser riktas till kvinnosjukvård
 • Att Region Skånes vårdverksamhet ska HBTQ-certifieras
 • Att den skånska vården ska vara fri från diskriminering och människor ska kunna få stöd, behandling och vård på lika villkor oavsett vem man är
 • Att Lagen om Valfrihet (LOV) inte ska vara tvingande inom Region Skånes primärvård
 • Att sjukvårdspersonal och patienter ska vara delaktiga i processen kring utformande av digitalt e-hälsosystem och att jämlik tillgång garanteras i användandet av systemetAtt vårdpersonals kompetens rörande äldres sjukdomar höjs
 • Att Region Skåne upplöser Folktandvården AB och övertar verksamheten i egen regi
 • Att mat serverad på regionens sjukhus i så stor mån som möjligt är lokalt producerad och tillagas på sjukhuset
 • Att psykiatrisk vård finns tillgänglig inom primärvården och att väntetider till slutenvården kortas
 • Att ungdomsmottagningar ges bredare kompetens för ungdomar med psykiska besvär
 • Att nolltolerans som princip inom missbruksvården avskaffas