Kultur

En rik fritid och en rik kultur ska inte vara något vi pyntar livet med, det ska vara en rättighet och en självklar del av livet.

Kultur i hela Skåne

För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden som inte kan prioriteras bort. Vi ser kulturen i dess mångfald av yttringar som en positiv kraft som ger människor verktyg att hantera sin egen verklighet. En offensiv kulturpolitik är nödvändig för välfärden.

För att utöka kulturutbudet i vår offentliga miljö vill vi att en procent av regionens byggkostnader avsätts till utsmyckning vid nybyggnation och anläggandet av nya platser i anslutning till dessa. I offentliga miljöer som bussar, tåg och hållplatser vill vi ha kultur i stället för reklam.

Skåne ska bli en region där kultur är lättillgänglig. Vänsterpartiet vill införa en kulturbiljett som gör det möjligt att resa extra förmånligt med Skånetrafiken när målet är en kulturupplevelse.

Rätten till kultur

Yttrandefrihet är en av de mänskliga rättigheterna. I en tid när vissa grupper i dess namn vill inskränka andras yttrandefrihet är det viktigt att slå vakt om demokratin.

Regionens medlemskap i ICORN, ett internationellt fristadsnätverk som ger skydd åt förföljda kulturutövare, ser Vänsterpartiet som värdefullt.  Vi vill att regionen både samordnar och ökar kunskapen om fristadsprogrammet så att Skåne blir en region där programmet blir känt både i stora och små kommuner, men också att regionen själv ställer en fristadsplats till förfogande för en förföljd kulturarbetare.

Biblioteken

Folkbiblioteken hör till de mest använda och mest uppskattade kulturinstitutionerna. De är offentliga vardagsrum där tröskeln är låg och alla är välkomna. Regionens roll är att stärka folkbiblioteken som arena för kunskap, kommunikation, demokrati och yttrandefrihet.

Vänsterpartiet vill ge sjukhusbiblioteken ökade resurser. Patienterna på Region Skånes sjukhus ska få större möjlighet att uppleva kultur genom sjukhusbiblioteken. Patienterna ska också ha möjlighet att söka information och få stöd i detta av sjukhusbibliotekarien.

Kultur för barn och unga 

Alla barn och unga i Skåne ska ha tillgång till ett brett kulturutbud och bli erbjudna kulturella upplevelser, det ger nya och bra erfarenheter. Barn och unga ska under hela sin uppväxt ha tillgång till verksamheter i vilka de själva är skapande samtidigt som de ska få ta del av kultur utförd av professionella kulturarbetare.

 Idrott och fritid i Skåne 

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna i Sverige. Region Skåne samarbetar med idrottsrörelsen och ger varje år stora bidrag till den skånska idrotten. När de ekonomiska klyftorna fördjupas stängs många barn och unga ute. Många arenor saknar fortfarande tillräcklig tillgänglighetsanpassning. För Vänsterpartiet är det viktigt att regionen i dialog med idrottsrörelsen stärker utvecklingen för jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Vänsterpartiet Skånes krav på kulturen

 • Att regionens kulturupplevelser ska vara tillgängliga oavsett ekonomisk situation, bostadsort, ålder eller funktionsnedsättning
 • Att centralt belägna kulturinstitutioner ska utöka sin uppsökande verksamhet
 • Att evenemang, utställningar och föreställningar annonseras på kollektivtrafikens informationsplatser och fordon
 • Att satsningar på unga kvinnors kulturutövande stärks
 • Att regionens medlemskap i det internationella fristadsnärverket ICORN befästs, att samarbetet fördjupas och att regionen ställer en fristadsplats för förföljd kulturarbetare till förfogande
 • Att regionen renodlar sitt produktionsstöd inom film till att omfatta framförallt dokumentärfilm och filmprojekt som saknar kommersiell finansiering
 • Att utöka stödet till fria kulturaktörer
 • Att resursfördelningen över olika konstformer ses över
 • Att resursfördelningen inom musikområdet ses över
 • Att utöka sjukhusbibliotekens utbud samt tillhandahålla ambulerande biblioteksverksamhet på samtliga sjukhus som saknar fast bibliotek
 • Att Skånes grund- och gymnasieskolor erbjuds minst tre kulturevenemang per år
 • Att Region Skåne för dialog med idrottsrörelsen i syfte att öka motverka rasism, sexism och diskriminering
 • Att en översyn utförs och nödvändiga åtgärder tas för tillgänglighetsanpassning av regionens idrottsanläggningar