Arbetsmiljöfrågor

Vänsterpartiet vill skapa fler jobb i hela Skåne. Idag är arbetslösheten alltför hög, speciellt bland unga.

Människor ska anställas till meningsfulla arbeten. I offentlig sektor handlar det främst om jobb inom sjukvård och omsorg där många arbetstillfällen försvunnit under decennier av nedskärningar.

Arbete inom regionens verksamhet är inte fabriksarbete. Det kan och bör inte utföras mekaniskt och repetitivt. Därför bör heller inte strategier som är utvecklade för tillverkningsindustri styra till exempel vårdverksamhet som genom New Public Management (NPM). Jakten på ekonomisk vinst genom ökad effektivitet har gått för långt.

Personalpolitik av och för de anställda

Målet för Region Skånes personalpolitik ska vara en välmående och välutbildad personal. Genom att gå före och visa vägen kan Skåne bli en förebild för hela sjukvårdssverige. För att livsviktiga verksamheter ska fungera måste personalen trivas med sitt jobb. Situationen för de anställda i Region Skåne idag är mycket ansträngd och nedskärningar och omstruktureringar har lett till att personalen under allt för lång tid sökt sig bort från regionen.

Vänsterpartiet vill höja ingångslönerna och slopa karensdagen i sjukförsäkringen för regionens anställda. En trygg anställning är en förutsättning för att göra ett bra arbete. Regionens personal bör vara tillsvidareanställda med en heltidstjänst i botten.

Fler kollegor, fler vårdplatser

Hög arbetsbelastning förstör arbetsmiljön och höjer antalet sjukskrivningar. Trots larm och anmälningar från fackens arbetsmiljöombud och skyddsombud har besparingsivern legat fast.

Vänsterpartiet vill bygga egna bemanningspooler i hela regionen. Den övertid som många idag arbetar utförs med personalens hälsa som insats och måste bort.

Vänsterpartiet vill anställa fler inom vården och öppna fler vårdplatser. Under många år har hundratals vårdplatser försvunnit i sjukvården. En patientsäker vård är en vård där alla patienter kan få vård på de avdelningar som har specialiserat sig på den åkomma de lider av.

Arbetsplatsdemokrati

Arbetsplatsdemokratin måste utvecklas och fackliga rättigheter respekteras – starka fackförbund är viktiga för de anställda. Anställda inom regionen och kommunerna i Skåne ska uppmuntras till att bidra med kritik och idéer som leder till utveckling av verksamheten.

Minskade löneskillnader och kortade arbetstider

Vänsterpartiet vill korta normalarbetstiden med bibehållen lön och arbeta för att löneskillnaderna i Skåne ska minska. 40-timmarsveckan har varit lagstadgad i över 40 år. Det är dags att införa 30 timmars arbetsvecka.

Lönepolitiken är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete och särskilt fokus måste sättas på de lågavlönade yrkesgrupperna. Högre löner till de lägst avlönade och utplånad löneskillnad mellan män och kvinnor måste ges högsta prioritet. Vänsterpartiet vill genomföra en låglönesatsning med målet att ingen i Region Skåne ska tjäna mindre än 28 000 kronor i månaden.

Jämställda arbetsplatser fria från diskriminering

Skånes arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämställdhet. Region Skåne måste ta en aktiv roll i att motverka rasism, sexism och diskriminering.

Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att till exempel vården ska kunna leva upp till medborgarnas behov.

Hälsosamma arbetsplatser

Minskad sjukfrånvaro är en viktig del för ett hållbart arbetsliv, men det är också viktigt att det är ohälsan som minskar och inte sjukfrånvaron. Vänsterpartiet vill att karensdagen betalas av Region Skåne för att inte anställda ska gå till arbetet trots att de känner sig sjuka.

Vänsterpartiet Skånes krav på arbetsmiljö

  • Att regionen förbättrar arbetsmiljön för sina anställda genom att ta ökat ansvar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön
  • Att lägstalönerna för anställda inom Region Skåne höjs till 28 000 kronor per månad
  • Att Region Skåne skapar egna bemanningspooler för att undvika övertid för personalen
  • Att bemanningsföretag inte används inom regionens verksamheter
  • Att Region Skåne tar en aktiv roll som arbetsgivare i att motverka rasism, sexism och andra former av diskriminering på arbetsplatsen
  • Att karensdagen för sjukförsäkring avskaffas
  • Att regionens rekryteringsprocesser anpassas för att innefatta fler kompetenser som kan bidra till breddad mångfald inom personalstyrkan