Vänsterpartiet lägger inför varje verksamhetsår fram ett eget budgetförslag för Region Skåne. Där talar vi om hur vi vill förbättra verksamheten och skjuta till mer pengar.

Vänsterpartiets förslag till budget för Region Skåne 2017

Välfärd att lita på

Vi har en sjukvård i regionen som är i kris och som präglas av effektiviseringar och stoppade reformer och vi nås allt oftare av berättelser om hur vården brister. Det är dags att satsa på sjukvården för att den ska börja fungera igen. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare behöver fler kollegor. Vi vill satsa på att anställa fler, det är av yttersta vikt för att regionen ska kunna möta det sjukvårdsbehov som finns hos befolkningen. Det behövs fler vårdplatser. Vänsterpartiet vill ta tillbaka de vårdplatser som stängts ner och skapa ytterligare fler. Det är en ohållbar situation att vi har överbelagda akutmottagningar och onödiga flyttar av patienter. Det drabbar patienter och det drabbar personalen, det är ovärdigt en offentlig sjukvård.

Personalens mående och hälsa är viktig ur många synpunkter och vi ser med ilska och besvikelse hur personal tvingas jobba i ohållbara förhållanden, med för låga löner och utan större makt och inflytande över sin situation. Vi vill förutom att anställa fler göra en ordentlig låglönesatsning för alla som arbetar i regionen och införa förkortad arbetstid på flera avdelningar. Vi ser också hur vi måste göra oss av med New Public Management, som har skapat hetsen för att göra allt mätbart och effektivt på bekostnad av både personalen och patienter. Vi behöver ge de som arbetar mer makt över sitt arbete, ge dem mer tillit och inte tvärtom.

Att kunna ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter utan större problem borde vara en rättighet för alla skåningar. Taxorna i kollektivtrafiken har i Skåne höjts orimligt mycket de senaste åren, det finns inget som har ökat så mycket i pris som just biljettpriserna för bussar och tåg. Vänsterpartiet verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik nationellt, och vill på alla sätt till dess hålla nere priserna i regionen. Vi motsätter oss att höja avgifterna mer och vi vill införa en pensionärsrabatt likt barn- och ungdomsrabatten. Det är också viktigt att det blir en mer rättvis fördelning över hela Skåne. Idag är det mycket svårare att ta sig runt om en bor i östra delarna av länet jämfört med den västra kuststräckan. Så får det inte vara. Skåne är ett litet län med korta avstånd, det ska inte vara så stora skillnader mellan glesbygd och stad.

Vi vill för att kunna genomföra livsnödvändiga reformer i sjukvården och resten av regionens verksamheter höja skatten med 80 öre. Efter år av skattesänkningar och besparingar måste vi ändra riktning och börja omfördela våra resurser.

 

Tidigare budgetar:

2016

Vänsterpartiets Budgetförslag för Region Skåne 2016 (klicka för att läsa)

Solidaritet istället för gräddfiler

Sjukvården i Skåne behöver både mer resurser och resurser som fördelas mer jämlikt. Idag avgör din utbildningsnivå och bakgrund din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks. Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser. Vänsterpartiet vill höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs mer pengar. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar. Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka.

 

2015

Vänsterpartiets Budgetförslag för Region Skåne 2015 (klicka för att läsa)

En tillgänglig demokratisk sjukvård utan vinstintresse

Vänsterpartiets mål är att sjukvården ska ges till alla efter behov, snarare än efterfrågan. Vänsterpartiets mål är att regionens kollektivtrafik ska fungera oavsett var man bor i Skåne. Alla som bor i Skåne ska ha tillgång till kultur och miljöarbetet ska vara i framkant. Den värld vi lämnar efter oss ska vara mer hållbar än den vi själva föddes in i.

I detta budgetförslag lyfter vi fram de prioriterade områden som vi menar att regionen behöver fokusera på. Det handlar om en jämlik och jämställd sjukvård, en tillgänglig demokratisk sjukvård utan vinstintresse, en satsning på kvinnohälsa, samt en satsning på personalen.

 

2014

Vänsterpartiets Budgetförslag för Region Skåne 2014 (klicka för att läsa)

Vården har blivit en plats utan värdighet

Systemfel dödar patienter och kör slut på personal. Sommarens problem inom förlossningsvården känner de flesta till i dagsläget, men problemen har existerat länge och ökat under en längre tid. Brist på ekonomiska resurser, dramatiska neddragningar av vårdplatser och färre anställda är en politik den borgerliga majoriteten i Region Skåne har fört under många år. Till detta kommer en ledning som inte lyssnar och tar till sig signalerna från dem som jobbar på golvet. Det senaste året har personalen tillsammans med patienter och anhöriga kritiserat utvecklingen och vid flera tillfällen demonstrerat och på andra sätt försökt få en annan utveckling till stånd, tyvärr utan att någon brytt sig om att lyssna. Den styrande politiska majoriteten slår ansvaret ifrån sig och lägger hela bördan på tjänstemännen och verksamhetscheferna trots orimliga förutsättningar.

 

2013

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2013 (klicka för att läsa)

Den skånska sjukvårdens värsta kris

Region Skånes kärnverksamheter, sjukvården och kollektivtrafiken, utvecklas inte längre i positiv riktning. Den styrande femklövermajoriteten har i flera år underfinansierat den skånska sjukvården. Alla sjukhus går med underskott och trots sparbeting och anställningsstopp, som nu på Skånes Universitetssjukhus (SUS), har det inte varit möjligt att uppnå en ekonomi i balans. När underskotten ska tas med in i nästa års verksamhet förstärks problemen och uppförsbacken blir ännu brantare – vilket de facto leder till en situation med ständigt tuffare sparbeting och personalneddragningar – den negativa spiralen fortsätter.

Den borgerliga majoritetens ledning och styrning har slagit fel i synnerhet när det gäller SUS. Den toppstyrda sammanslagningen av USIL och UMAS har inte haft den önskade effekten inom ett antal verksamhetsområden. Ta till exempel ögonsjukvården vid SUS – en verksamhet som har varit i fritt fall de senaste tre åren. Att kalla situationen för krisartad är en västanfläkt, när man i dag kan se resultatet, det vill säga patienter som skickas till andra landsting för behandling, kompetensflykt, rekryteringsproblem med mera.

Personalminskningar och en omfattande neddragning av antalet vårdplatser är faktorer som förstärker bilden av kris och förtvivlan i synnerhet på akutsjukhusen. Brist på vårdplatser och kompetens kan bland annat ha lett till fem dödsfall under 2011 – alla är Lex Maria anmälda.

 

2012

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2012 (klicka för att läsa)

Motverka ökad ojämlikhet inom vården

Vänsterpartiet vill förändra för att förbättra de verksamheter som Region Skåne ansvarar för. Men man uppnår inga förbättringar om verksamheterna pressas med tuffa sparbeting inför 2012 samtidigt som kravet om att det befintliga underskottet ska arbetas bort. F

 

2011

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2011 del 1 och del 2 (klicka för att läsa)

Välfärd utan vinstintressen

En jämlik hälso- och sjukvård är en av grundvalarna i den svenska välfärden. Alla människor ska ha lika rätt till bra kvalitet och god tillgänglighet till vården, oavsett var man bor, vem man är, vad man tjänar eller vilket kön eller religion man tillhör. Det är patienter med störst behov som ska prioriteras först – inte de med störst plån-bok. Det krävs ett tydligt politiskt ledar-skap för att prioritera vården för de sjukaste och sköraste. Hälso- och sjukvår-den ska därför styras demokratiskt och finansieras gemensamt och solidariskt.

Studier och olika jämförelser visar att svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet samtidigt som kostnaderna är måttliga. Men det finns fortfarande omotiverade köns- och klasskillnader i den svenska vården. Kvinnor och män behandlas olika. Social bakgrund och tillhörighet har stor betydelse för vilken vård man får och vilka resurser man får tillgång till. Det finns också brist på kunskap om HBT-personers situation inom hälso- och sjukvården och psykiatrin. Kvinnor och män, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder, ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården när det gäller resurser och insatser.

 

2010

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2010, del 1, del 2 och reservation – budget och sammanslagning SUS (klicka för att läsa)

Solidaritet

Vänsterpartiets ideologi grundas i övertygelsen om alla människors lika värde oavsett ekonomi, kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Eftersom vi verkligen menar detta, är vårt mål att jordens resurser ska fördelas rättvist mellan alla jordens människor. Detta kräver en helt annan ekonomisk politik än i dag, en politik där de som är mäktiga måste avstå makt. Vägen fram till detta mål är socialism, feminism, antirasism och ett rättvist fördelat miljöutrymme. Socialismens tanke är åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga och detta ska gälla inom länder och mellan länder. Feminismens tanke är att mannens maktställning bryts och rättvisa mellan könen uppnås. Antirasismens tanke är att inget folk och inget språk är mindre värt än något annat och att alla har samma rätt till respekt och delaktighet. Det rättvisa miljöutrymmets tanke är att jordens begränsade resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas så, att de räcker att ge alla människor och kommande generationer ett värdigt liv utan fattigdom, svält och ohälsa.

 

2009

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2009, del 1 och del 2 (klicka för att läsa)

Ett rättvist Skåne

Vänsterpartiet vill ha ett jämlikt samhälle och motsätter sig därför att marknads-krafterna ska komma in och ta över allt större delar av den verksamhet som hittills har varit offentligt ägd, styrd och finansierad. Vi gör det för att vi vet att ett jämlikt samhälle kräver solidaritet. En solidaritet som betyder – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

 

2008

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2008 (klicka för att läsa)

En budget för 2008 som går att arbeta efter

Vänsterpartiet anser att sjukvård ska bedrivas i offentlig regi utan vinstintresse, för att garantera att de som är störst behov av vård också får den. Erfarenheter från länder som har en stor andel privata utförare visar att vården blir dyrare, sämre och fördelas orättvist till dem som söker vård.

Den nya regeringen har givit klartecken för privatisering av sjukhus, vilket om det genomförs skulle innebära en utveckling tillbaka till ett samhälle där tillgången till pengar och inte behovet av vård är avgörande för vilken vård man kan få. Nuvarande statsministerns löfte i valrörelsen att inga privatiseringar av sjukhus var aktuella har visat sig lika falska som många andra löften i valrörelsen. Det första privata sjukhuset för vård av barn är på gång. Barn som har föräldrar som har råd att ta privata försäkringar ska få en gräddfil till vården. Att det är behovet av vård inte pengar, som ska styra tillgången till vård verkar det borgerliga styret helt ha lämnat.

 

2007

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Skåne 2008: del 1 och del 2 (klicka för att läsa)

En mer rättvis budget

Vänsterpartiet anser att sjukvård ska bedrivas i offentlig regi utan vinstintresse, för att garantera att de som är störst behov av vård också får den. Erfarenheter från länder som har en stor andel privata utförare visar att vården blir dyrare, sämre och fördelas orättvist till dem som söker vård.

Den nya regeringen ger nu klartecken för privatisering av sjukhus, vilket innebär en utveckling tillbaka till ett samhälle där tillgången till pengar och inte behovet av vård är avgörande för vilken vård man kan få. Nuvarande statsministerns löfte i valrörelsen att inga privatiseringar av sjukhus var aktuella har visat sig lika falska som många andra löften i valrörelsen.