Anders Arenhag

Anders Arenhag företräder Vänsterpartiet som ledamot av revisionen i Region Skåne.

Att kämpa för rättvis och jämlik vård och service oavsett vem du är eller var du bor, är min grundläggande politiska drivkraft.

Jag är ekonom i grunden men har ägnat huvuddelen av min yrkesverksamma tid i den del av det svenska socialförsäkringssystemet som handhas av försäkringskassan. Är numera tjänstepensionär. Har varit aktiv i Vänsterpartiet sedan 1977. Fritidspolitiker i Simrishamns kommun sedan tidigt 80-tal som kommunfullmäktigeledamot och ledamot i socialnämnd.

Är vänsterpartiets representant bland Region Skånes revisorer. Revisorerna prövar om de verksamheter som region Skåne bedriver sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som är varje nämnds ansvar, är tillräcklig. Revisionen är regionfullmäktiges huvudorgan för sin bedömning av ansvarsfrihet.

Som revisor eller ledamot i en nämnd eller styrelse har jag med mig följande rader ur Berthold Brechts ”Lärandets lov”

 

Var inte rädd för att fråga kamrat

Låt ingen lura dig.

Se efter själv!

Vad du inte själv vet

Vet du ej

 

Granska din räkning,

Du ska ju betala

Sätt ditt finger på varje siffra,

Fråga: hur kom den hit?

Du ska ta ledningen och makten