Tidigare i veckan kunde vi se hur så kallade “oskuldskontroller” genomförs på en vårdcentral i Malmö och vid Investorägda Aleris vårdcentral i Stockholm. Oskuldskontroller har inget med hälso- och sjukvård att göra och ska inte förekomma. Uppgifterna framkom via Kalla Faktas grävande reportage tisdagskväll och visar på grova missförhållanden. Övertramp som kränker kvinnors rätt till sin egen kropp. Vänsterpartiet i Region Skåne kräver att en grundlig kontroll görs av vårdcentralen samt att ackrediteringen bryts.

– Oskuldskontroller är en kränkning av vår rätt till våra egna kroppar. Det kan vi aldrig acceptera. Oskuldskontroller ska inte få förekomma i sjukvården eller någon annanstans. Jag är fruktansvärt upprörd efter att ha sett Kalla Fakta igår, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– Vi kräver att avtalet sägs upp. Det är omöjligt att ha tillräcklig tillsyn på de privata verksamheterna för att garantera att detta inte händer. Att detta är privat gör att tillsynen blir svårare, vilket vi nu ser ett exempel på. Region Skåne behöver skärpa sin tillsyn av de privata vårdcentralerna, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne. –   Region Skåne måste på sikt avsluta experimentet med privata vårdcentraler. Det ska finnas offentlig vård till alla, fortsätter Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne. För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

Vid ett flertal tillfällen har patienter utsatts för stora smittorisker för att befintliga hygienrutiner inte har följts. Endast genom att uppmärksamma och förbättra rutinerna har vården kunnat utveckla bättre system för kontroll och uppföljning av hygienarbetet.

Den offentliga vården är demokratiskt styrd och just därför kan oegentligheter belysas och hanteras.

Trots alla försök att genom systematiskt kvalitetsarbete säkra bla vårdhygien finns det tillfällen då systemet fallerar och då måste det också finnas ett arbete för att förbättra detta system.

De privata vårdgivarnas avtal saknar krav om vårdhygienisk tillsyn. Vårdhygien ingår i ackrediteringsvillkoren men kontroll av att den efterföljs krävs inte. Det finns alltså ingen som kontrollerar att hygienrutiner efterföljs inom privat vård och därmed blir det även svårt att upptäcka förbättringsområden. Om kontrollen är obefintlig kan ingen veta om exempelvis personalkläder tvättas rätt och inte hanteras på avdelningen av besparingsskäl. Patienter utsätts för onödiga hälsorisker för att privata vårdgivare ska kunna tjäna extra mycket på medborgarnas rätt till vård.

– Mikroorganismerna bryr sig inte om verksamhetens driftsform och genom att inte ha lika höga krav på privat vård utsätter vi framför allt kvinnor för onödiga risker, säger Agneta Lenander, ledamot för Vänsterpartiet i Regionfullmäktige Skåne samt erfaren sjuksköterska

Vänsterpartiet menar att detta är ett av de stora problemen med marknadsutsättningen av vården. En god vård av bra kvalité bedrivs bäst i offentlig regi. Vid de tillfällen då den ändå inte gör det borde det minsta kravet åtminstone vara att patientsäkerheten hålls hög och att privata vårdinrättningar krävs på samma vårdhygieniska krav som offentliga.

– Vi kräver svar på varför regionen fortsätter tillåta privata vårdinrättningar att starta innan hygienrutiner säkras. Vi vill också veta när hygienrutiner kommer att skrivas in som ett krav för ackrediteringsvillkoren, fortsätter Agneta Lenander

Skånes patienter förtjänar bättre!

För att följa diskussionen i sociala medier: #renahänderivården

Kontakt:

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-134410

Busi Dimitriu, Pressansvarig (V) 0702-224962

Agneta Lenander, Ledamot (V) 0722-049575

På regionstyrelsens möte idag beslutades att avsluta upphandlingen av dialysvård i Malmö. Detta är en positiv förändring för alla de som är i behov av dialys. Förändringen ger patienter tillgång till samma alternativ och behandlingsmetoder. Det är ett fall framåt för en behovsstyrd vård.

Inom ramen för den upphandlade vården har människor inte getts möjlighet till t ex transplantationer på samma villkor som de patienter som får sin vård i det offentliga. Det är främmande för Vänsterpartiet att det skulle få fortsätta så.

  • Framöver kommer människor kunna erbjudas samma högkvalitativa vård. Det är ett viktigt beslut och ett steg närmare en vård där behoven styr. Denna förändring ger patienterna en större valfrihet inom ramen för den offentliga vården, konstaterar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.
  • För Vänsterpartiet är det viktigt att vården sköts demokratiskt och offentligt. De privata avtalen trasar sönder vårdkedjor och gör att tillgången på vård blir ojämlik. Därför är detta beslut ett viktigt steg i rätt riktning, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Sara Svensson gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne 0709-13 44 10

Mikael Persson presskontakt 0706-38 06 59

Inför sommarsemestern blir krisen i sjukvården tydlig. De stängda vårdplatserna, bristen på rätt kompetenser, för lite personal och en arbetsmiljö som sliter hårt på sjukvårdspersonalen blir än mer akut när personalen behöver sin lagstadgade semester. Krisen i sjukvården går att lösa, men det krävs en långsiktig solidarisk politik för att rå på det.

  • Höj skatten!
  • Den centrala administrationen behöver effektiviseras.
  • Regionen behöver se över avtalen med de privata vårdvalen. De kan inte vara taklösa, där kostnader tillåts öka okontrollerat.

Dessa tre förändringar ger mer resurser att använda för att bygga en sjukvård för framtiden, en jämlik och jämställd sjukvård där personalen ges tid och en godare arbetsmiljö att verka i. Regionen behöver arbeta med tilliten och skapa en miljö där personalen lyssnas på.

De ökade resurserna bör sedan användas för att satsa på en hållbar arbetsmiljö. Sex timmars arbetsdag har visat sig vara en framgångssaga på operationsavdelningen i Mölndal. Det möjligheten borde finnas runt om i Region Skåne också. Arbetsschema som ger möjligheter till en bra fritid är en nyckelfråga. Anställa fler undersköterskor, medicinska sekreterare och sjuksköterskor är viktigt. Regionen måste erbjuda bra löner och utbildningsmöjligheter till alla.

Detta är några exempel på Vänsterpartiets konkreta åtgärder för att bygga en jämlik sjukvård för alla skåningar. Det är förändringar som skulle göra nästa års sommar ljusare.

– Jag blir förbannad när jag ser hur sjukvårdspersonalen tvingas bära en urholkad välfärd på sina axlar. De betalar ett dyrt pris. Så ska det inte få vara. Det är hög tid för en solidarisk sjukvårdspolitik som levererar en patientsäker jämlik vård och en god arbetsmiljö, säger Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

– Krisen i den skånska sjukvården har byggts upp under åtta år av borgerligt femklöverstyre. Det behövs stora satsningar framåt för att lösa detta. En början vore att ge alla justa löner och en arbetsmiljö med många kollegor och en lyssnande ledning, konstaterar Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

– S och MP måste förändra de taklösa avtalen i de specialiserade vårdvalen. Det är upprörande hur det fungerar. Det kan ju inte få vara så att den offentliga vården tvingas spara medan de privata alternativen tuffar på som om inget har hänt, avslutar Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Busi Dimitriu, pressekreterare (V) Region Skåne 0737-726396

Efter lite drygt fem månader vid makten har de styrande partierna i Region Skåne aviserat en reformpaus. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över rodret vid årsskiftet var svansföringen hög och en stor mängd reformer utlovades, satsningar på bland annat psykiatri, kvinnovård, kollektivtrafik och en offensiv personalpolitik. Av alla dessa löften blir det nu i princip ingenting. Effekterna av att styra regionen utan att ha majoritet börjar visa sig. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bara 62 av 149 mandat. Det pris de betalar för att få styra regionen är högt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer, eller tvingas välja, att bedriva en liberal mittenpolitik istället för att genomföra sina vallöften.

I boksluten för sjukhusen i Skåne är siffrorna röda med underskott på flera hundra miljoner kronor. Situationen är krisartad och kräver handling.

Det rådande läget har byggts upp under åtta år av blågrönt styre. Operationssalar är stängda, vårdplatser har dragits in och personalen är överbelastad. Allt drabbar patienter som får vänta för länge, blir hemskickade för tidigt eller behandlas på fel avdelningar. Att spara sig ur en sådan situation går inte. Det kräver mer – inte mindre – resurser, och en ledning som vågar göra verklighet av sina vallöften.

Den som bor i Skåne betalar idag 10,69 kronor per beskattningsbar hundralapp till regionen. Det är lägre än de flesta landsting. En majoritet av svenskarna betalar gärna mer om pengarna går till sjukvården, enligt en opinionsundersökning av Novus.

När resurserna i vården är så knappa att folkhälsan ställs mot akuta underskott på sjukhusen är det resurserna som tryter, inte behoven. En sjukvård värd namnet skapas med solidarisk finansiering.

Den reformpaus som nu drivs igenom med ivrigt stöd från samma borgerliga partier som en gång skapade dagens situation blir i förlängningen dyr. Det som inte åtgärdas i tid växer till större problem.

Hur ska Region Skåne komma tillrätta med den rådande personalbristen om utbildningsplatser för bland annat sjuksköterskor inte blir verklighet?

Hur ska nya invånare lockas till Skåne om inte kvinnor känner sig trygga när de ska föda?

Hur ska hela Skåne kunna leva om inte fler regionägda vårdcentraler startar?

Om de styrande politikerna i Region Skåne inte har svar på dessa frågor, förvandlas reformpausen till en fortsatt negativ nedåtgående spiral.

Trots den kritik Vänsterpartiet har mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de fattat ett antal beslut som går i rätt riktning och som på lång sikt kan gynna regionen. Till exempel är regionen på väg att ta tillbaka dialysverksamheten i egen regi. Ambulanserna ska också tillbaka och en del indragen kollektivtrafik ska återinföras. Bra är också att regiondirektören har bytts ut. Det borgar för ett annat, mer lyhört ledarskap. Hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att fortsätta med andra förändringar i samma anda hade regionen stått betydligt starkare om något år än vad den aviserade reformpausen leder till.

Det går inte att backa in i framtiden. Ska Region Skåne lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste det till ökade resurser. Så länge Sverige har en regering som inte höjer statsbidragen nämnvärt kan sådana resurser bara komma via en höjning av regionskatten.

Genom att våga höja skatten kan fler vårdplatser öppnas och reformarbetet få ny fart. Med fler vårdplatser kan en bättre arbetsmiljö för de anställda skapas, något som gör det enklare att hitta människor som vill arbeta i Region Skåne. En positiv bieffekt blir att behovet av inhyrd personal minskar.

De kostnadsdrivande privata vårdvalen måste stoppas. De dränerar regionens ekonomi.

Med ett återstartat reformarbete kan en positiv spiral ta sin början och de som arbetar inom regionen känna tillförsikt.

Region Skåne måste ha en fungerande vård där både personal och patienter kan känna sig trygga. Vänsterpartiet är gärna med och driver på en sådan utveckling, men då krävs andra beslut än den reformpaus som nu är aktuell.

Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne

Artikeln har tidigare publicerats i Sydsvenskan.

Det är med stor förvåning och oro Vänsterpartiet tar del av Sydsvenskans rapportering om Region Skånes hemliga projekt för att jaga människor med funktionshinder.

Projektet verkar inte vara varken demokratiskt förankrat, etiskt prövat eller upphandlat enligt gällande lagstiftning. Detta är allvarligt. Metoder som dessa äventyrar förtroendet för vården i Region Skåne när ansvariga läkare blandar ihop olika roller. Region Skånes roll ska vara att hjälpa människor i behov av vård, aldrig att möta människor med misstro och dold övervakning.

– Det ska aldrig få vara någon tvekan om vilken roll man har som anställd när man möter patienter. Det är patienten och patientens behov som ska stå i fokus, säger Sara Svensson , gruppledare för Vänsterpartiet.

– Tillåter vi att det ömsesidiga förtroendet mellan patient och vårdande personal bryts är vi på ett sluttande plan där både vårdetik och patientsäkerhet äventyras, fortsätter Sara Svensson .

– Från Vänsterpartiets sida kräver vi nu ordentliga svar på hur detta projekt överhuvudtaget kunde startas. Vi vill också ha svar på hur S och MP tänker hantera detta framöver. Det är helt oacceptabelt att sjukvården misstänkliggör människor i behov av stöd, avslutar Sara Svensson.

Läs Sydsvenskans avslöjande här.