Nästa år införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Samtidigt byggs sommarlovsstödet för aktiviteter för barn och unga ut eftersom det har visat sig bli en sådan succé och ska nu gälla alla skollov. 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom införandet av ett statligt bidrag för att möjliggöra avgiftsfritt resande på sommarlovet för skolungdomar med den lokala kollektivtrafiken.  Bidraget ska gälla resor inom kommunen och i vissa fall kan även resor inom länet/regionen omfattas. Det kommer nu inledas en process för att ta fram en ordning för hur och vilken aktör som ska kunna ansöka om medel. 

– Detta är en oerhört positiv satsning som gör att över 80 000 ungdomar i Skåne kommer att ha möjlighet till ett aktivt och givande sommarlov samtidigt som satsningen tar oss ett steg närmre en helt avgiftsfri kollektivtrafik som länge har varit vårt långsiktiga mål säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Totalt berörs 690 000 skolungdomar i landet som från och med sommaren 2018 får möjlighet till avgiftsfritt resande.

– Malmö är den stad i Sverige med högst barnfattigdom. Jag är väldigt glad över att Vänsterpartiet har fått igenom denna satsning. Den kommer att göra stor skillnad för alla barn i Malmö som idag lever med väldigt lite resurser. Detta kan vara skillnaden på att komma iväg under sommaren eller att få stanna hemma, säger Hanna Thomé, kommunalråd för V i Malmö stad.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Hanna Thome, kommunalråd (V) Malmö 070-913 43 61

Mikael Persson, politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

 

Idag lämnade jag in en interpellation som kräver svar på vad Skånetrafiken och den politiska ledningen i Region Skåne tänker göra åt de omänskliga arbetsvillkor som Sydsvenskan har skrivit om på Bergkvara buss verkstad i Malmö.

Omänskliga arbetsvillkor är priset som betalas för att regionen ska kunna göra upphandlingar till så lågt pris som möjligt, och det är även omänskliga arbetsvillkor som är priset för att direktörerna i bussbolagen ska kunna göra stora vinster när bokslutet ska göras. Detta är fullständigt åt skogen.

Vänsterpartiet vill se en ordentligt granskning av detta och vill även att Skånetrafiken vidtar sanktioner mot bussbolaget. Vänsterpartiet vill även se att Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr Region Skåne nu ser till att börja tillämpa vita-jobb-modellen så att det sker granskningar av verksamheterna. Vi vill också se att upphandlingar som rör personalintensiva verksamheter ser till att kräva kollektivavtal och goda villkor. Att göra något annat än detta är att se mellan fingrarna på de arbetsvillkor som människor lever med i bland annat Sydsvenskans granskning.

I den granskning vi vill se, måste så klart även trafiksäkerheten utredas ordentligt. Det är grundläggande att alla som dagligen åker med kollektivtrafiken ska kunna känna sig trygga och säkra.

Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne

 

Sydsvenskans granskning hittar du här:

Anställd: Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka

Även chaufförer slår larm om att bussarna ofta är trafikfarliga

Tio mekaniker slår larm: vi fuskar med Skånetrafikens bussar

Här bor de rumänska gästarbetarna – i ett ombyggt stall inne på BergkvaraBuss

Interpellation (i länk) från Vänsterpartiet: Situationen på Mekka Traffic AB

 

Interpellationen i sin helhet:

Situationen på Mekka Traffic AB

Vi har de senaste dagarna kunna läsa med allt större fasa om den situation som råder på Bergkvarabuss verkstad. Förutom grava misstankar om slarv och ofullständiga reparationer som riskerar trafiksäkerheten, har det nu också kommit artiklar som visar på ett fullständigt orimligt utnyttjande av gästarbetare.

Både de tveksamma reparationerna och utnyttjandet av arbetskraft i allvarligt underläge sker på en arbetsplats som arbetar under avtal med Skånetrafiken. Frågan som då givetvis uppkommer är vilket ansvar har Skånetrafiken i detta? Vad har man vetat om och vilka kontrollåtgärder har vidtagits för att de arbetsplatser som arbetar med Region Skåne entreprenader sköter sina uppdrag och respekterar både arbetsrätt och människors grundläggande rättigheter till ett värdigt boende?

I sin jakt på lägsta möjliga pris måste Skånetrafiken vara medveten om att det finns en mänsklig kostnad för detta låga pris. Att bara blunda är inte en framkomlig väg utan här krävs att Skånetrafiken tar sitt ansvar som upphandlare. Från Vänsterpartiets sida menar vi att det nu är hög tid att Skånetrafiken börjar ställa tydliga krav i sina upphandlingar både kring kollektivavtal, arbetsmiljö och socialt ansvar. Den lämpligaste formen för detta är att sätta igång arbetet med vita jobb och på förekommen anledning börja med bussbolagens verkstäder där en oberoende facklig granskning verkligen behövs.

I det aktuella fallet med Bergkvarabuss och Mekka Traffic AB menar jag att tveksamheterna kring både trafiksäkerhet och arbetssituation gör att avtalet rimligen skall sägas upp. För samtidigt som moderbolaget enligt medieuppgifter femfaldigat sin vinst under de senaste åren tvingas bemanningsanställda leva och arbeta under ovärdiga förhållanden. Det är under all kritik och värdighet.

Mina frågor till Stefan Svalö, kollektivtrafiknämndens (S) ordförande är därför:

  • Har Skånetrafiken varit medveten om situationen på Bergkvarabuss verkstad?
  • Vilka åtgärder kommer du som nämndens ordförande vidta för att Skånetrafikens entreprenörer skall ge sina anställda rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö?
  • Vilka åtgärder kommer du som ordförande att ta för att Skånetrafiken skall få ett fungerande kontrollprogram så att vi i fortsättningen slipper lita till grävande journalistik i frågor som denna?
  • Vilka sanktioner kommer du vidta mot berörda företag?

Avgiftshöjningar och egenavgifter präglade regionfullmäktiges sammanträde i veckan. Vänsterpartiet var ensamma i motståndet mot dessa avgifter som slår hårdare mot människor med mindre inkomster. Regionfullmäktige avslutades med interpellationer om asylsökandes möjligheter att leva bra liv i Sverige.

Samma dag som de förra avgiftshöjningarna införs i Skånetrafiken fattas beslut om ytterligare höjningar i form av ett nytt högre pris för ombordavgift. Därmed blir detta tredje höjningen av kollektivtrafiksavgifterna sedan mandatperiodens början.

Vänsterpartiet ser positivt på att betala med bankkortet, det ökar tillgängligheten. Men det är ordinarie taxa som ska gälla. Kalmar län införde detta men fick efter en månad backa angående prishöjningen eftersom avgifter på kortbetalning inte är tillåtet.

– Istället för att höja avgifterna vill vi rusta kollektivtrafiken med lägre priser och bra tillgänglighet, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Beslut fattades också om att införa en egenavgift på 300 kr för tyngdtäcken. Hittills har detta varit kostnadsfritt. Vänsterpartiet menar att det är orimligt att införa en så stor avgift på ett bräde. Vänsterpartiet vill hellre utreda möjligheterna till ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.

För ett tag sedan blev medicin för barn avgiftsfritt, tack vare Vänsterpartiets uppgörelse med S och MP i riksdagen. Det är därför extra olyckligt att i ett läge när medicin är avgiftsfritt för barn införa en kostnad för hjälpmedel.

– Medan nationella reformer underlättar för barnfamiljer, försvårar Region Skåne för desamma. Vänsterpartiet nationellt lyckades få igenom gratis medicin för barn upp till 18 år. Det är vi oerhört stolta över. Regionens förslag blir kontraproduktivt, säger Agneta Lenander, ledamot (V) regionfullmäktige.

Även utprovning av hörapparater kommer att få en avgiftshöjning, denna gång från 900:- till 1000:-.

– Detta kan tyckas vara en marginell höjning på en redan dyr apparat men exempelvis 50% av alla kvinnor som pensioneras kommer ut i fattigpension, en stor grupp som inte har 100-lappar att avvara, säger Saima Jönsson Fahoum, ledamot (V) regionfullmäktige.

– Jag blir besviken på den politiska riktning Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att gå. Region Skåne höjer avgifter på löpande band nu. Detta drabbar framförallt människor med små inkomster. Det vore mycket bättre att solidariskt höja regionskatten, avslutar Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Slutligen hade Sara Svensson lagt en interpellation om att Region Skåne ska ta initiativ till samtal med Migrationsverket för att diskutera busskort till asylsökande. Många asylboende ligger utanför städerna i Skåne och de asylsökande isoleras. Med migrationsöverenskommelsen som i praktiken innebär att människors liv pausas på väldigt lång tid och kommer att få svårt att återförenas med sina familjer är det enligt Vänsterpartiet viktigt att regionen är innovativ för att underlätta situationen, nu när den nationella politiken inskränker rätten att söka asyl. Svaret från Socialdemokraterna var korthugget och de menar att det är en fråga för staten.

– Jag blev förvånad över svaret. Jag hoppades att S i Region Skåne skulle se möjligheten att göra en insats för de asylsökande i Skåne. Migrationsöverenskommelsen gör livet svårt för de asylsökande i Sverige, och förvägrar andra att använda sin rätt att söka asyl. Det är skamligt det som sker i Sverige och världen just nu, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Idag höjs priserna i kollektivtrafiken. Samtidigt föreslås Regionfullmäktige att på dagens sammanträde ta beslut om ett nytt ombordpris för betalning på stadsbuss och regionbuss. Ombordpriset innebär ännu en höjning för de skånska resenärerna.

S och MP:s argumentation bygger på att ny teknik införs och att det är därför en högre avgift ska tas ut. Denna möjlighet har funnits på regionbussarna länge och ett ombordpris har inte varit nödvändigt där. Detta förslag innebär en stor prishöjning. För en familj kommer det innebära att stadsbuss och taxi är prismässigt jämförbara alternativ.

Vänsterpartiet kommer att yrka på att ombordbetalning införs men utan en extra avgift.

– Att kunna betala med kort på stadsbussarna är ett steg framåt. Att samtidigt passa på och höja priset är däremot att än en gång straffa skåningar med lägre eller ingen inkomst. Det är helt fel väg att gå. Därför vill vi införa ombordbetalning men med nuvarande taxa, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

– Vi ifrågasätter dessutom om S och MP:s förslag är korrekt. Redan 2010 kom lagstiftningen som satte stopp för extraavgifter vid kortköp. Nu vill Skånetrafiken införa en stor höjning på just kortbetalningen på bussarna. Om förslaget i nuvarande form antas av regionfullmäktige tänker vi få det prövat, säger Sara Svensson.

Förslaget strider mot målet att öka kollektivtrafikresandet i Skåne. Enligt Vänsterpartiet bör regionen snarare sträva mot ökat resande och sänkta avgifter.

– Ombordbetalning ökar tillgängligheten vilket är bra. Att däremot höja priserna i kollektivtrafiken jämt och ständigt slår hårt mot stora gruppers ekonomi. Vänsterpartiet vill ha lägre avgifter. Det är sorgligt att se att S och MP om och om igen lägger förslag på taxehöjningar, avslutar Sara Svensson.

Kollektivtrafiken i Skåne har varit föremål för debatt så länge vi kan minnas. Priserna har sedan Skånetrafiken bildades 1998 ökat orimligt i förhållande till pris och löneökningar i övrigt.

Den enda ljusglimten som skåningar utan feta löner har haft har varit sommarkortet, där en får åka fritt i Skåne till ett fast pris. Trots att även priset på det tyvärr har höjts årligen har det relativt sett varit billigare att åka under sommaren och många familjer har kunnat upptäcka Skåne och ha mindre semestrar till ett överkomligt pris.

Sommarkortet bygger tyvärr på en kärnfamiljsstruktur av förlegade mått. Ensamstående föräldrar utesluts ur en viktig del av välfärden då familjerabatten bara gäller om två vuxna åker med. Är en ensam med sitt/sina barn blir det till att betala avgift för alla barn över 7 år. Som ensamstående är redan levnadskostnaderna högre när det gäller bostad, mat och andra löpande utgifter. Vi vill inte se att de skillnaderna ökar genom Region Skånes prissättning.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att minska skillnader i levnadsvillkor och möjliggöra för fler att aktivt ta del av samhället. I riksdagens budget fick till exempel Vänsterpartiet igenom att underhållsstödet för ensamstående höjdes för första gången på många år.

Under våren fortsätter vi detta arbete. Vi kommer aktivt driva på för att vårt förslag om att även ensamstående ska ha möjlighet att ta med upp till tre barn när de reser med sommarkortet ska bli verklighet i Region Skåne.

På så sätt kommer fler att kunna ha en meningsfull fritid under sommaren, fler barn kan besöka nya platser, fler familjer kommer att kunna variera sin sommar, fler kommer att ha råd och möjlighet att resa runt i Skåne.

För oss är det en självklarhet att välfärden ska komma alla till godo och då är det också självklart att ensamstående föräldrar inte ska exkluderas från den möjlighet som sommarkortet innebär.

Sommarkortet har sett olika ut genom åren men är i dagsläget utformat så att resenärer kan resa inom Skåne för 625 kronor under perioden 15 juni till15 augusti. Med två kort kan resenärerna ta med sig tre barn upp till 20 år.

 

Sara Svensson och Ruzica Stanojevic

Artikeln har tidigare publicerats i Kristianstadsbladet.

Det finns ett förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att höja priserna i kollektivtrafiken i Skåne och den 24 november tas beslutet på regionfullmäktige. Bland annat tänker de höja avgifterna för periodkorten, Jojo-rabattkort och för resan över Öresundsbron. Priset för resor med Jojo-reskassa kommer öka med ungefär 12 procent.

Höjda priser ökar ojämlikheten

Höjda priser i kollektivtrafiken slår alltid mot de med minst pengar i plånboken. Det är kvinnor, unga, pensionärer, arbetslösa, ensamstående och folk med låg inkomst som får det tuffare när vår gemensamma välfärd och kollektivtrafik ska betalas via högre avgifter. Detta är inte en politik för rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

Höjda priser drabbar miljön

Höjda priser i kollektivtrafiken gör att människor som har möjlighet väljer bilen istället för kollektivtrafiken. Människor utan bil får svårare att resa. För att minska behovet av bil behövs istället en kollektivtrafik som fungerar och som har låga priser. Detta är helt fel väg att gå.

Vår lösning är istället att se till att finansiera vår gemensamma kollektivtrafik via skatt. Det är så man omfördelar från rik till fattig, från män till kvinnor och bygger ett solidariskt samhälle för alla.

Kampanj mot höjningen

Vänsterpartiet har protesterat mot förslaget i de parlamentariska nämnderna och nu går vi också ut i en kampanj. Ung Vänster kommer genomföra en manifestation i Kristianstad 24 november i samband med Regionfullmäktiges sammanträde.

Kontakta din lokala partiförening eller partiexpeditionen i Malmö för att få flygblad!

På torsdagens sammanträde med regionstyrelsen beslutades att priset i kollektivtrafiken ska höjas. Detta beslut är en konsekvens av budgeten för 2016 som klubbades i förra veckan. Vänsterpartiet tänker rösta nej till höjningen som slår hårdast mot de som redan har det ekonomiskt svårast. Beslutet fattas slutgiltigt på regionfullmäktige den 24 november.

Beslutet innebär att taxorna kommer att höjas nästan överallt. Mest anmärkningsvärd är sänkningen av rabatten på JOJO-korten. Där kommer dagens rabatt på 20 procent halveras till 10 procent.

– Taxehöjningar slår alltid hårdare på de grupper i samhället som redan har det svårast ekonomiskt. Det är obegripligt att S och MP går fram med dessa ökningar, säger Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

– Detta är en taxehöjning som i synnerhet kommer att drabba människor som redan nu vänder slantarna för att få ekonomin att gå ihop, säger Ruzica Stanojevic Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

– Målet om att öka resandet i Skåne riskerar nu att få sig en törn. Att halvera rabatten på JOJO-reskassa innebär att människor som åker ibland kommer att få betala mer. Tröskeln att börja pendla kollektivt blir större. Det är inte en långsiktigt smart miljöpolitik, avslutar Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, Gruppledare (V) 0709-13 44 10

Ruzica Stanojevic, Ersättare kollektivtrafiknämnden (V) 070-826 44 40

Mikael Persson, Politisk sekreterare (V) 070-638 06 59

 

Se också artikel i Sydsvenskan.

I Citytunneln i Malmö möts resenärerna av kultur och inte av reklam. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att Region Skåne sprider detta och ger kulturen större utrymme i kollektivtrafiken. Det initiativ S och MP har tagit om att ersätta reklamen med samhällsinformation är bra. På bussar, tåg och hållplatser ges idag reklamen företräde på utrymmen som istället skulle kunna användas för kultur. Därför har Vänsterpartiet lämnat in en motion om att ersätta reklam med kultur i kollektivtrafiken. Vänsterpartiets förslag och S och MP:s initiativ om samhällsinformation är två förslag som borde samköras.

– Kultur har ett egenvärde som reklam saknar. Vi vill skapa offentliga ytor som inte manar till konsumtion utan till reflektion, säger Busi Dimitriu, ledamot i regionfullmäktige för Vänsterpartiet.

– Det är dags för Region Skåne att tänka om kring hur de offentliga ytorna i kollektivtrafiken används. Vi behöver fler ytor i samhället som fredas från uppmaningar till konsumtion. Kultur och samhällsinformation på bussar och tåg skulle höja upplevelsen i kollektivtrafiken, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Vänsterpartiet menar att allt från konstnärer, till fristadförfattare och traditionella institutioner ska kunna använda nuvarande reklambelastade ytor. Genom att upplåta kollektivtrafikens hållplatser, bussar och tåg till kultur menar vi att det finns ett betydande mervärde att skapa som både kan öka trivseln för resenärerna, förbättra arbetsmiljön för personalen och förhoppningsvis öka resandet.

 

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 0709-13 44 10

Busi Dimitriu, ledamot i regionfullmäktige (V) 0737-72 63 96

Foto: Christer Brandsvig

Sjukvården i Skåne behöver både mer resurser och resurser som fördelas mer jämlikt. Idag avgör din utbildningsnivå och bakgrund din tillgång till vård och den behandling du får. Detta är oanständigt i ett samhälle som vårt. De ökande klassklyftorna är en direkt konsekvens av en borgerlig politik där skatter har sänkt för 140 miljarder kronor. På åtta år har staten förlorat skatteintäkter som motsvarar 4 stycken Region Skåne. Det är klart att detta märks. Vi ser det bland personalen på sjukhusen. Vi ser det i köerna till viktiga operationer. Vi ser det hos alla äldre patienter som istället för att få vård får sitta många timmar och vänta på akutmottagningar för behandling av kända symptom.

I detta läge behöver vi en offensiv solidarisk politik som ser till att sjukvården ges ordentligt med resurser. Vänsterpartiet vill höja skatten i regionen med 80 öre. Skall vi kunna lösa den nuvarande krisen i sjukvården måste vi erkänna att det behövs mer pengar. För en normalinkomsttagare innebär Vänsterpartiets förslag ungefär 140 kr mer i månaden för en sjukvård värd namnet och en kollektivtrafik utan prisökningar. Genom att höja skatten kan vi få resurser till att öppna fler vårdplatser och få ny fart på reformarbetet. Vänsterpartiet vill att 2016 är det året då Region Skåne börjar införa 30 timmars arbetsvecka.

Här kan du ladda ner hela vårt förslag till budget, Solidaritet istället för gräddfiler.

I veckan har vi kunnat följa diskussionen om reklamens plats i kollektivtrafiken. Skånetrafiken har valt att tacka nej till Sverigedemokraternas rasistiska reklam. För Vänsterpartiet står det klart att kollektivtrafiken ska vara en plats fri från rasism.

– Det är bra att Skånetrafiken tar ställning och gör så att resenärerna slipper mötas av rasistisk reklam när de tar bussen till stranden, skolan eller jobbet, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Samtidigt har Moderaterna i Skåne gått ut och kritiserat Skånetrafikens ledning. Moderaterna blandar ihop yttrandefriheten med rätten att köpa reklam och går på detta sätt till försvar för Sverigedemokraternas vilja att hetsa mot utsatta grupper i det svenska samhället.

– Detta är en olycklig utveckling. Moderaterna i Skåne verkar medvetet missförstå skillnaden mellan yttrandefriheten och rätten att köpa kommersiell reklam för att kunna legitimera hat och rasism i det offentliga rummet, avslutar Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Läs även Sydsvenskans rapportering om att det finns olika åsikter i frågan bland de borgerliga partierna.

För mer information kontakta:

Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne 044-309 32 76

Busi Dimitriu, presskontakt 044-309 32 77