Psykiatri

Den psykiska ohälsan ökar och sociala orsaker utgör ofta grund till att människor mår allt sämre. Fördomar och negativa attityder gör att många tycker det är svårt att prata om sina psykiska problem, trots att så många som var fjärde människa i Sverige upplever psykisk ohälsa.

Gör psykiatrin mer tillgänglig

Ingångarna till psykiatrin måste vara många och lättillgängliga. Den nära sjukvårdens roll är viktig och psykiatrin bör utgöra en integrerad del av denna. Det måste finnas en väl utbyggd specialistvård med långt bättre tillgänglighet än idag. Under några få år har slutenvårdspsykiatrin förlorat över 60 vårdplatser i Skåne, trots att befolkningen har ökat och den psykiska ohälsan vuxit. Denna trend behöver vända.

Region Skåne behöver öka kompetensen inom primärvården för att kunna ge ett värdigt bemötande. Tillgänglighet genom olika kommunikationssätt som telefon och chattfunktioner ska utvecklas och uppdateras. För de som insjuknar akut ska psykiatriambulanser finnas tillgängliga i hela Skåne. Det är även viktigt att samtliga vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog för att snabbt kunna initiera regelbunden samtalskontakt på primärvårdsnivå till patienter med mindre komplicerade ångest- och depressiva tillstånd eller kriser utlösta av livshändelser som inte nödvändigtvis kräver den specialiserade psykiatrins spetskompetens.

Under 2020 ska regionen påbörja återförandet av vårdval inom psykiatrin och återföra resurserna till primärvården, den instans som är bäst lämpad som första vägen in för personer med psykisk ohälsa. Det är viktigt att människor möts av en sammanhållen vårdkedja med både terapeuter och läkare på sin vårdcentral. Rätten att själv påverka sin vård ska utvecklas.

Kvinnors psykiska hälsa

Kvinnors psykiska ohälsa är ett samhällsproblem vars lösningar behöver prioriteras. Ångestproblematik och utmattning har ökat och utgör i växande grad anledningar till sjukskrivning för kvinnor idag. Om man har drabbats ska det finnas hjälp att få utan långa väntetider. Kvinnors psykiska ohälsa beror ofta på en arbetsmiljö som inte fungerar, men också på den ojämställdhet som finns i samhället där kvinnor tar ett större omvårdande ansvar både på arbetet och i hemmet. Snabba insatser utan långa väntetider är viktigt för den enskilda, och för samhället är det avgörande att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle går snabbare. 

Barn och ungas psykiska ohälsa

Idag är väntetiderna allt för långa för bland annat barn i väntan på neuropsykiatriskt utredning. Detta är oacceptabelt och åtgärder behöver sättas in. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver stärkas och samarbetet med kommunerna förbättras. Genom tidiga insatser kan man minska lidandet och förkorta vårdtiden för de barn och unga som behöver stöd.  Det krävs större satsningar och ett mer utvecklat samarbete med kommunerna för att nå de barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. För att detta ska bli verklighet behöver vården vara anpassad och tillgänglig. I arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa behövs elevhälsan, ungdomsmottagningarna, kommunernas fritidsverksamhet och barn- och ungdomspsykiatrin.

Utveckla psykiatrin

Den personalkris som den skånska psykiatrin befinner sig i idag är bland annat ett resultat av de neddragningar som skett inom slutenpsykiatrin. Satsningar på en god arbetsmiljö och fler kollegor är framgångsfaktorer. De som lider av de tyngsta psykiska sjukdomarna är oerhört utsatta människor som måste få den hjälp de behöver. Det går inte att fortsätta tro att öppenvård kan ersätta dygnet-runt-vård i den utsträckning som nu sker – fler människor kommer att fara illa om inte nya vårdplatser skyndsamt öppnas. Kontinuiteten i vården måste garanteras, det är inte acceptabelt att människor skickas hem utan att vara färdigbehandlade för att någon med större behov behöver sängen.

Mellanvårdsverksamheten, dagvården och de mobila teamen behöver utvecklas och utökas till fler orter. Steget mellan slutenvårdens fulla kapacitet och vad som kan erbjudas inom öppenvården är alltför stort. Med en utbyggd verksamhet på fler orter kan fler människor få hjälp närmare hem och slippa bli inlagda på en slutenvårdsavdelning. Samverkan med kommunerna är en nyckel: idag är det alltför många som faller mellan stolarna med förödande konsekvenser för den enskilde. Det behöver satsas på kontaktpersoner inom psykiatrin så att alla patienter får stöd i vårdens olika skeenden. Det utgör en del i att stärka samarbetet mellan kommunerna, den öppna psykiatrin och slutenvårdspsykiatrin. Det är avgörande att övergångarna mellan olika vårdformer förbättras. Ingen ska behöva skrivas ut utan att nästa steg är känt.

God vård för beroende och trauman

Satsningar på LARO-vården och övrig missbruksvård behöver bibehållas och olika alternativ inom behandlingsmetod och metodik behöver utvecklas. Villkoren för ackreditering måste ses över och kontrollen av att avtal följs behöver öka, även för sprutbytesverksamhet och övrig missbruksvård Det är väldigt positivt att verksamheten kring förskrivningen av Naloxon i sprayform till missbrukare kommit igång efter flera års diskussioner. Verksamheten har potential att rädda liv och behöver följas och utvärderas för att ge ökad kunskap kring prevention av missbruksrelaterade dödsfall.

Problem som missbruk, spelberoende och annan samsjuklighet måste uppmärksammas. Vänsterpartiet vill även se ökat samarbete mellan beroendecentrum, vårdhem och myndigheter för att minimera risken att personer med missbruksproblematik hamnar mellan stolarna.

Vänsterpartiet är positiva till fortsatta satsningar på mottagningar riktade till ungdomar och unga vuxna i behov av missbruksvård. Det ska ske i samverkan med kommunerna. Det utgör en viktig insats för att förebygga missbruk och att erbjuda stödet i ett så tidigt skede som möjligt. Mottagningarna bör vara spridda över Skåne för en ökad jämlikhet. Grupper som är extra utsatta för riskbruk och psykisk ohälsa bör prioriteras, så som ungdomar och vuxna med HBTQ+-tillhörighet.

Verksamheten för krigsskadade och torterade behöver stärkas. Röda Korsets arbete inom dessa områden utgör en oerhört viktig verksamhet som behöver stöttas och utvecklas. Fler former behöver utvecklas för att möta alla de behov som finns. Många både barn och vuxna som anländer till Sverige bär med sig oerhörda trauman från krig och tid på flykt. Dessa människor behöver ges möjlighet att bearbeta sina trauman och finna trygghet i sin nya tillvaro. Vänsterpartiet vill se en satsning på ökad anställning av PTP-psykologer (praktisk tjänstgöring som psykolog). Det är en viktig satsning inför framtiden i ett läge där väntetider för exempelvis behandling och terapi för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) kan vara uppemot ett år långa.

Stärk patienternas inflytande i psykiatrin

Brukarinflytandet inom psykiatrin behöver stärkas. De människor som är i behov av den psykiatriska vården har bäst möjlighet att bedöma om den fungerar och bör därför också ha ett större inflytande över hur den utförs. Resurser behöver ges till de olika patientföreningar som finns och nya kanaler behöver skapas för ett utökat brukarinflytande på alla nivåer.

Regionbidraget till sektor hälso- och sjukvård 2020 ökas med 2163,0 miljoner kronor och uppgår till 38406,5 miljoner kronor.

Ekonomiska förutsättningar

Hela sektorn har erhållit kompensation för LPIK med 2,5 procent. Totalt uppgår LPIK till 910,5 miljoner kronor. Hela sektorn har även erhållit kompensation för demografi med 1,4 % och uppgår till 506,1 miljoner kronor.

Medicinskteknisk utveckling på 1,0 procent har fördelats till sektorn och uppgår till 361,0 miljoner kronor. Inget effektiviseringskrav åläggs sektorn.