Regional utveckling

Det regionala utvecklingsuppdraget är stort. Det rymmer bland annat arbetsmarknadsutveckling, en klimatsmart utveckling i regionen och en infrastruktur för framtiden. Skåne är en av de regioner i Sverige som har lägst sysselsättningsgrad. Region Skåne behöver hitta vägar för att få fler i arbete. Regionen har en nyckelroll när det gäller att bygga samman Skåne genom infrastruktursatsningar och bevarandet och utbyggnaden av viktig samhällsservice för att möjliggöra för alla skåningar att bo och verka i hela länet. Regionen har också ett stort ansvar i att möta klimathotet som hänger över oss.    

Koldioxidbudget – en metod för att nå målen i Parisavtalet

Det krävs kraftfulla politiska beslut för att vända den negativa klimatutvecklingen och nå målen från Parisavtalet. Ett exempel på arbetssätt som flera kommuner och regioner nu arbetar med är koldioxidbudgetar. Det är en metod som går ut på att bryta ner Parisavtalets mål till regional nivå och sätta fokus på att få ner koldioxidutsläppen. En regional koldioxidbudget berör inte enbart regionens egna verksamheter, utan på all verksamhet som sker inom Region Skånes geografiska område. En regional koldioxidbudget utgör ett stöd i samarbete med kommunerna, men också med andra aktörer.

År 2020 ska vara det första året då regionen tillsammans med alla andra aktörer i Skåne arbetar utifrån en gemensam koldioxidbudget.

Bygg en hållbar infrastruktur i hela Skåne

Skåne är en port till Sverige där den största delen av all gods- och persontransport från Europa passerar vår region. Det järnvägsnät som finns idag är tungt trafikerat och behöver byggas ut för att kunna möta befintligt höga och ständigt ökande behov. I enlighet med målen om ett fossilfritt Skåne 2020 behöver både gods- och persontransport överföras från vägar till räls och till viss del även sjöfart. Vi behöver alla hjälpas åt att ställa om produktions- och transportsektorn till en samtid som akut hotas av klimatförändringar. Både Agenda 2030, FN:s klimatpanel (IPCC) samt det Klimatpolitiska rådet i Sverige kräver drastiska omläggningar av alla sektorer för att vi ska kunna uppfylla målen. Region Skåne med sina många medarbetare och omfattande väg- och järnvägsnät har stor förbättringspotential och därtill ett stort ansvar att se till att målen uppnås. Det är därför viktigt att sätta politiskt fokus på utbyggnaden av järnvägen och avsluta alla projekt för större motorvägar i Skåne likt E6:an och E22:an. För att kunna bygga ut järnvägen i den hastighet som krävs förutsätts att även staten höjer sina ambitioner. Ett välfungerande järnvägsnät genom Skåne är en angelägenhet som berör hela Sverige.

Satsa på det förnybara – för forskning, omställning och jobb

En stor del av Skånes delmål mot att bli en fossilfri region kräver innovativa lösningar, därför bör regionen stimulera jobbsatsningar med klimatsatsningar via forskningsprojekt. Arbetsmarknaden inom teknik och kunskapsutveckling har potential och det finns utrymme för att skapa nya arbeten inom energisektorn. Ett sätt är att skapa lokala yrkesutbildningar inom området och i regionens regi utveckla arbetet med hur alla aktörer i Skåne kan nå miljömålen. Detta skulle gynna flertalet områden: Forskning och utveckling, arbetsmarknad och utbildning samt energisektorn. Utöver att bidra till att uppfylla klimatmålen skulle en sådan satsning skapa arbetstillfälle både genom direkta produktionsbehov men även inom utbildningssystemet.

Vänsterpartiet vill se en trovärdig och långsiktig avveckling av fossila bränslen genom satsningar på klimatneutrala verksamheter och överflyttning av transporter till spårbunden trafik. I samband med Framtidens sjukvård planeras ytterligare plushus. Det är ett klimateffektivt byggnadssätt som borde vara ledande exempel i hur nybyggnationer bör utvecklas.  Region Skåne bör vara drivande i det arbetet.

Det behövs satsningar på förnyelsebara drivmedel. De laddningsstationer som finns runt om i Skåne täcker inte behovet. I synnerhet i glesbygden, där avstånden är större, behöver laddningsstationer och gas- och biogasanläggningar utvecklas. Ett helt fossilfritt Skåne behöver täcka mer än bara tätbebyggda områden.

Regionen har ett stort ansvar för omställningen, men hela samhället behöver snabba på utbyggnaden av förnybar energi. I dagsläget ser vi t.ex. en allvarlig elbrist, men också att satsningarna på förnybart går allt för långsamt generellt.

Kulturbiljet för hela Skåne

En kulturbiljett som kan köpas till ett förmånligt pris där resa och biljett till kulturevenemang kan fås tillsammans är ännu ett förslag som förstärker både kulturen och det kollektiva resandet i Skåne. Bra för både kulturen och för miljön!