Kultur

Kulturen som samhällsbärande kraft måste alltid ses i sin kontext. Den står aldrig för sig själv utan skapas och utvecklas i takt med och av sin samtid. Därför ska dess mervärde aldrig glömmas utan snarare ses som demokratifrämjande och folkbildande.

I alla tider och inom alla samhällen har kulturella värden berört och beskrivit sin samtid. Kulturen har alltid varit en del av de offentliga samtalet genom att ifrågasätta, spegla, lyfta fram och omforma vår förståelse av den tid vi lever i. Utan en stark kultur riskerar samhällen att stagnera. Det finns ett starkt samhällsintresse i att bibehålla en stark kultursektor!

Det fria kulturlivet behöver satsningar – inte svångrem

Region Skånes Alliansstyres hårda slag mot det fria kulturlivet har inte lämnat någon del av kultursektorn oberörd under 2019. Slakten av kulturen och den tydliga inriktningen mot just fria kulturskapare har setts som en ideologisk krigsföring. Trots konsekvenser i form av indragna statliga anslag, kulturaktörer som väljer att flytta från Skåne och den minskade kulturproduktionen i regionen valde Alliansen att inte bara minska utan helt ta bort möjligheterna att ansöka om medel för 2019. Dessa sökbara medel vill vi så klart återställa och utöka till motsvarande 2020 års nivåer med en rimligt ekonomisk utvecklingstakt. Allt annat vore orimligt. En återställning av tidigare nivåer är nödvändig för att Skånes kulturliv inte ska drabbas ännu hårdare under de kommande åren utifrån de samfinansieringsregler som gäller för sektorn.

Region Skåne ska inom alla områden ta sin roll som arbetsgivare på allvar, så även inom kultursektorn. Vid nedskärningar är det alltid personalen som drabbas hårdast. Indirekt måste regionen vara beredd att agera som arbetsgivare även gentemot det fria kulturlivet. Även om lönerna passerar kulturföreningarna är det regionala beslut som drabbar eller stärker och därmed berör personalens situation direkt. Detta bör tas i beaktande och inkluderas i beslutsfattande som kan verka positivt för en bred arbetsmarknad inom regionen.

En av de saker som försvann i Alliansen nedskärningar är de forskningssatsningar som kulturförvaltningen tidigare drev. Redan befintlig forskning pekar med all tydlighet på att kultur har goda synergieffekter inom välfärdssektorn, inte minst inom hälso- och sjukvård. Kulturforskningen bör få vidare möjlighet att undersöka kulturens roll för människor i Skåne, så att vi på bästa sätt kan skapa tillgängliga och hälsofrämjande kultursamarbeten för skåningar i alla åldrar.

Regionens biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet är en viktig del av en tillgänglig folkbildning och det är ofta de regionala biblioteksverksamheterna som bidrar till det utvecklingsarbete som bedrivs lokalt. I nuläget finns det inte en renodlad bibliotekstjänst trots att biblioteksverksamheten är en väsentlig del av kulturområdet i Skåne. 2020 ska det finnas en tjänst på regional nivå som har helhetsansvar för biblioteksverksamheten över Skåne och har möjlighet att skapa goda samarbeten med kommunala biblioteken och arbeta för jämlik tillgång över Skåne.

Mer kultur – mindre reklam

Inom kollektivtrafiken finns goda möjligheter för regionen att sprida information om kulturaktiviteter. Idag används ofta dessa ytor för reklam. Vi vill skona våra resenärer från kommersiella attribut på och kring regionala fordon och hellre skapa ett offentligt rum som innehåller kultur istället för reklam. Det kan skapa gladare och nöjdare resenärer samtidigt som det kan ha en bildande effekt och ge inspiration till utflykter över regionen.  

Kulturbiljet för hela Skåne

En kulturbiljett som kan köpas till ett förmånligt pris där resa och biljett till kulturevenemang kan fås tillsammans är ännu ett förslag som förstärker både kulturen och det kollektiva resandet i Skåne. Bra för både kulturen och för miljön!

Ekonomiska förutsättningar

Kulturnämndens regionbidrag ökas med totalt 31,6 miljoner kronor och uppgår till 334,3 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 9,1 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden ett ökat anslag på 22,5 miljoner kronor för att motverka de nedskärningar som gjordes under 2019.

Nämnden åläggs inget effektiviseringskrav.