Satsningar för fler bra arbeten i Skåne

Skåne har under en längre tid haft en av de lägsta sysselsättningsgraderna i landet samtidigt som det finns stora skillnader mellan olika delar av regionen. Långa perioder av arbetslöshet påverkar den enskilde negativt samtidigt som bred arbetslöshet på ett strukturellt plan minskar möjligheten att förbättra välfärden genom solidarisk finansiering. På senare år har skattekraften i regionen som helhet ökat, men ökningen är inte jämt över hela Skåne. Därför behöver hela Skåne kraftsamla för att skapa fler arbetstillfällen både inom offentlig och privat sektor. De insatser som regionen har ansvarat för de senare åren räcker inte till – ytterligare kraftfulla initiativ är nödvändiga för att bevara de arbetsplatser som finns och utveckla nya, bl.a. genom utbildning. Tyvärr ser vi alltmer av osäkra anställningsformer och att människor tvingas ut i egenföretagande: denna trend måste brytas.

Sedan den stora nedskärningen på Arbetsförmedlingen röstades igenom i Riksdagen har det blivit känt att 17 lokala arbetsmarknadskontor kommer att lägga ner i Skåne. Det utgör ett hårt slag mot framförallt östra Skåne och mot de som står långt från arbetsmarknaden. Det sätter också sjukvården i ett svårare läge i sjukskrivningsprocesser där Arbetsförmedlingen idag tar ett stort ansvar vid långa sjukskrivningar och rehabilitering. Region Skåne måste påvisa de stora problem som denna förändring får för länet i alla dess delar.

Region Skåne ska initiera ytterligare satsningar tillsammans med relevanta myndigheter, företag, fackliga organisationer, folkbildningen och utbildningsinstitutioner för att ta gemensamt ansvar för jobbskapande insatser. Kraftsamling för fler i arbete bör vara av långsiktig karaktär och mer omfattande och målinriktad än de satsningar vi har sett under senare år. Det handlar om långsiktiga satsningar i Skåne och ett accelererat arbete inom öresundsintegrationen. Nya samarbeten över sundet behöver etableras där befolkningen står i fokus i frågor som rör gränshinder och pendling snarare än, som idag, varumärkesetablering. 

Satsa på det förnybara – för forskning, omställning och jobb

En stor del av Skånes delmål mot att bli en fossilfri region kräver innovativa lösningar, därför bör regionen stimulera jobbsatsningar med klimatsatsningar via forskningsprojekt. Arbetsmarknaden inom teknik och kunskapsutveckling har potential och det finns utrymme för att skapa nya arbeten inom energisektorn. Ett sätt är att skapa lokala yrkesutbildningar inom området och i regionens regi utveckla arbetet med hur alla aktörer i Skåne kan nå miljömålen. Detta skulle gynna flertalet områden: Forskning och utveckling, arbetsmarknad och utbildning samt energisektorn. Utöver att bidra till att uppfylla klimatmålen skulle en sådan satsning skapa arbetstillfälle både genom direkta produktionsbehov men även inom utbildningssystemet.

Vänsterpartiet vill se en trovärdig och långsiktig avveckling av fossila bränslen genom satsningar på klimatneutrala verksamheter och överflyttning av transporter till spårbunden trafik. I samband med Framtidens sjukvård planeras ytterligare plushus. Det är ett klimateffektivt byggnadssätt som borde vara ledande exempel i hur nybyggnationer bör utvecklas.  Region Skåne bör vara drivande i det arbetet.

Det behövs satsningar på förnyelsebara drivmedel. De laddningsstationer som finns runt om i Skåne täcker inte behovet. I synnerhet i glesbygden, där avstånden är större, behöver laddningsstationer och gas- och biogasanläggningar utvecklas. Ett helt fossilfritt Skåne behöver täcka mer än bara tätbebyggda områden.

Regionen har ett stort ansvar för omställningen, men hela samhället behöver snabba på utbyggnaden av förnybar energi. I dagsläget ser vi t.ex. en allvarlig elbrist, men också att satsningarna på förnybart går allt för långsamt generellt.

Folkbildning för framtiden

En levande demokrati förutsätter ett samhällsliv som präglas av debatt och dialog och institutioner och folkrörelser där människor kan bilda och utbilda sig tillsammans. Sverige har över tid haft en stark folkbildningstradition. Folkbildningen är ett viktigt led i demokratiarbetet och de aktörer som bäst kan tillgodose de behoven är studieförbund och folkhögskolor. Därför är det regionala stödet till dessa centralt för att upprätthålla goda möjligheter för folk att kunna gå studiecirklar, utveckla sina intressen och samtidigt interagera på ett brett samhälleligt plan. Stödet till studieförbund och folkhögskolor ska utökas med ett grundbelopp utifrån organisationernas behov.

Folkhögskolorna och studieförbunden har också stora erfarenheter och kunskaper kring utbildningsinsatser för människor som idag står utan arbete. Den vuxenpedagogiska verksamheten som dessa institutioner driver har vist sig vara en bra väg in i samhället för människor som nyligen flyttat till Sverige. Deras roll som samverkanspartner är och kommer att bli viktig framöver. Därför ska regionen under 2020 växla upp samarbetet med folkbildningen i syfte att vuxenutbildningen ska nå fler.