Så här laddar du ner bilden

Högerklickar på bilden och välj “spara bild som”. Sen väljer du lämpligt ställe på din dator att spara den på.

Skrivstöd

Vänsterpartiets syn på modersmålsundervisning från vårt nya utbildningspolitiska program

Hela programmet kan du läsa här

17. Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Språk och lärande hör samman. Det är väl belagt att den som har goda kunskaper i sitt modersmål har bättre möjligheter att lära sig nya språk, till exempel svenska, och även att utveckla kunskaper inom andra ämnen och områden. Modersmålsundervisning för barn med annat modersmål än svenska är därför mycket viktig. Den underlättar inte enbart kunskapsinhämtningen bland barnen utan har också betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.

Modersmålsundervisning ska organiseras av kommunerna och komma de elever till del som så önskar och där det är möjligt. Satsningar behöver göras för att stärka tillgången till behöriga modersmålslärare. I de fall där modersmålslärare bedöms ha ämneskunskaper inom olika ämnen ska hen också kunna tjänstgöra som studiehandledare på modersmålet. Sverige har internationellt sett ett starkt lagstadgat stöd för modersmålsundervisning och dess positiva effekter för lärandet har vid flertal tillfällen bevisats av forskare som visat att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan elevernas färdigheter i modersmålet och deras färdigheter i det svenska språket.

Vänsterpartiet vill att rätten till modersmålsundervisning värnas och utvecklas. Bland annat vill vi att ämnet får en egen timplan. Dessutom menar vi att barn som har flera hemspråk också ska ha rätten att läsa samtliga språken inom ramen för modersmålsundervisningen. För att höja kvalitén vill Vänsterpartiet att det ska finnas modersmålsutbildningsprogram på universitet och högskolor.