E6:an är en 135 km lång motorväg som binder ihop Skandinavien med kontinenten genom tre hamnar och en broförbindelse. Den är också den dagliga vägen till jobbet för väldigt många, och ett irriterande inslag i vardagen när köer leder till att man får stå stilla i stressig morgonstund eller på väg hem, när man bara vill just det, hem.

Som underlag för politiska beslut om E6 har Region Skåne beställt en åtgärdsvalsstudie av Trafikverket med syfte att ”identifiera och forma en långsiktig inriktning för vägsträckan”. Föreslagna åtgärder för att omfördela belastning på E6 delas in i fyra steg: 1. Tänk om; 2. Optimera; 3. Bygg om; 4. Bygg nytt. Åtgärder är också indelade efter tre tidsperioder: i närtid (ca 2018-2025), på sikt (ca fram till 2030) och på lång sikt (ca fram till 2040).

Under steg ett listas åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt. Under steg två samlas åtgärder som effektiviserar utnyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon. Under steg tre finns begränsade ombyggnadsåtgärder och under steg fyra nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Åtgärder inom steg fyra beräknas fattas på lång sikt och först efter att alternativ under steg 1-3 uttömts.

Om trafiken idag: 20 % av sträckans trafik utgörs av lastbilar, och hälften av dem är s.k. transittrafik, d.v.s. de skall bara passera Skåne för leverans någon annanstans. De tyngst belastade stråken på vägen finns kring Vellinge och Alnarp, och den allra mest belastade punkten finns vid trafikplats Kronetorp-Alnarp-Lomma. Vägen är inte osäker mätt i olyckor, och trots att belastningen ökat med 30 % har antalet personolyckor inte ökat under samma period. Polis och räddningstjänst rapporterar att en stor del av problemen med köbildning snarare beror på riskabla förarbeteenden som orsakar olyckor vilka i sin tur blockerar körfält och minskar framkomligheten. Vägens största problem idag är nämligen just det: framkomligheten på vissa sträckor, vissa tider på dagen.

Ytterligare en faktor som kommer att styra de politiska besluten finns i det klimatmål som redan är satta på nationell nivå, där utsläppen för inrikes transporter senast år 2030 ska vara minst 70 % lägre än 2010 års nivå.

Men, åter till Trafikverkets förslag. Under steg ett, ”Tänk om”, listas förslag som påverkan genom marknadsföring, utökade samåkningsmöjligheter, att dra nytta av pågående investeringar, införa kilometerskatt för tung trafik, ett vägavgiftssystem eller trängselskatt.

Under steg två, ”Optimera”, listas förslag så som förändrad hastighetsreglering, omkörningsförbud för lastbilar, vägvisningsportaler, variabla meddelandeskyltar (s.k. ITS-system), ökad närvaro och övervakning av trafikpolis.

Under steg tre, ”Bygg om”, finns förslag om att förlänga eller bygga om på- och avfarter, att bygga bussfiler för linjetrafik, att förbättra befintliga trafikplatser, att bredda vägrenarna (så att stillastående fordon inte är i vägen) och bygga havereringsplatser för lastbil (av samma anledning). Under steg fyra föreslås additionskörfält mellan trafikplatser, att lägga till tredje körfält, att utföra större ombyggnader av trafikplatser och att bygga ut järnvägen som har liknande sträckning som E6.

För beslutsfattare listas också lämpliga åtgärder inom steg ett och två: strategier som fördjupat samarbete mellan myndigheter, stöttning av stadsmiljöavtal och stöttning av kommuners arbete med hållbart resande.

Som den intresserade läsaren kanske redan vet har det funnits flertalet förslag från politisk sida att bygga ut E6 till sex filer och på så sätt öka kapaciteten och bygga bort trafikstockningarna. Moderaterna har till och med gjort det till en valfråga. Trafikverket presenterar dock en del oönskade effekter som hänger samman med liknande åtgärder: Risken finns att man flyttar flaskhalsen längs vägsträckan och skapar överbelastning i andra delar av vägnätet (i Malmö har detta synts på Stockholmsvägens övergång i Hornsgatan och i Lund vid Fjelievägen och Norra ringen). Det främsta argumentet mot utbyggnad är dock ökning av s.k. inducerad trafik – människor gör helt enkelt fler och längre bilresor när det finns mer väg. Utbyggnadsåtgärder har därför som oftast en kortvarig effekt innan nya köer uppstår.

Vad gäller den tidsmässiga planeringen listas förslag ur steg 1-3 som önskvärda på kort sikt (fram till ca 2025). Här föreslås åtgärder som portalvägvisning på fler sträckor, ökad övervakning, variabla hastighetssystem och additionskörfält Lomma-Alnarp. På sikt (fram till ca 2030) föreslås, efter översyn av dåvarande förutsättningar, eventuellt ytterligare additionskörfält, påfartsreglering och ytterligare åtgärder i trafikplatser. På lång sikt betonas att man ännu inte har kunskap nog om läget för sträckan för att ge anpassade förslag idag. Om klimatmål och transportpolitiska åtgärder misslyckas och faller helt kan man teckna en bild utifrån dagens siffror – en trafikvision som inte blir särskilt utopisk. Först som svar på denna kommer förslaget att bygga ut E6 till sex filer någon gång mellan 2030-2040.

Alliansens och SD:s stöd till en omedelbar utbyggnad av E6 till sex filer ligger alltså inte i linje med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Tvärtom ligger en utbyggnad längs med hela sträckan inte ens med som långsiktig rekommendation – istället varnas för effekten av inducerad trafik. Att kombinera det beslutade klimatmålet med en utbyggnad skulle vara direkt kontraproduktivt, eller en s.k. ”dålig idé”.

Så vad göra? Som tidigare nämnt utgörs 80 % av trafiken på E6 utav personbilstrafik. En lämplig åtgärd kan därför vara att förstärka möjlighet till kollektivtrafik för pendling, främst med tåg, så att det blir lättare för fler att lämna bilen hemma. Pendelparkeringar, utbyggnad av cykelvägar för kortare transporter och ett busstrafiksnät som binder ihop hela regionen med dess järnvägsnät skulle stötta detta. Samtidigt bör mer av fraktgods stuvas om i hamnarna och flyttas på tåg istället för lastbil – ett godståg kan lasta lika mycket som trettio lastbilar. Kustnära sjöfart kan nyttjas till att förflytta delar av det transitgodset och på så vis avlasta vägen. Skåne kan vara del i pilotprojekt för Intelligenta transportsystem (ITS), dvs. åtgärder som använder informationsteknik, är dynamiska och anpassar sig efter förhållanden som varierar. Överlag är Vänsterpartiet i regionen eniga med Trafikverket i de förslag som presenterats så långt, framförallt i steg ett och två. Det är också vad vi driver i regionfullmäktige.

Det är jättetrist att äta kalla tacos för att man fått tillfälle att närstudera vägrenen vid trafikplats Kronetorp 45 minuter varje fredag. Men om vi ska uppnå det fastslagna målet om minskade utsläpp är en utbyggnad av E6 en kortsiktig och oförnuftig.

Istället ser vi i Vänsterpartiet fram emot att utveckla Skåne till en hållbar region för resande, godstrafik och miljö. Och varma middagar.