När vittnesmålen sköljde över oss för ett år sedan så blev det också smärtsamt tydligt att frågan om mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier inte enbart handlar om våldet i sig, utan att frågan också är intimt förknippad med makt. Makt i arbetslivet, fritiden och i hemmet. Kvinnor ska inte behöva känna att man riskerar sitt uppehälle för att man kräver rätten till sin kropp. Mäns våld mot kvinnor är sammanflätat med maktförhållanden, ojämlikhet och rätten till ett ekonomiskt tryggt liv.

Maktaspekten blir tydlig på flera sätt i arbetslivet. Arbetsmiljöverkets rapport från 2017 visar att kvinnor med osäkra anställningar är utsatta för sexuella trakasserier i dubbelt så stor omfattning än kvinnor med fasta arbeten. Statistiken från 2016 visar att 32 % av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen hade en tidsbegränsad anställning (SCB), vilket då kan ses som en riskfaktor. Det är dags att ta tag i konsekvenserna av osäkra anställningsformer. Rätten till en trygg anställning är en grundläggande förutsättning för att kunna protestera mot sexuella trakasserier och våld i sin vardag. Rätten till en trygg anställning är en fråga om ekonomisk självständighet, men också en fråga om makten över sitt liv och sin kropp.

Rätten till en lön som går att leva på är en annan central del. Otrygga anställningsvillkor eller deltidsjobb påverkar kvinnors ekonomiska frihet. Det är exempelvis långt fler som vill skilja sig från sina män än som faktiskt har råd att göra det.

Vi i Vänsterpartiet kämpar för rätten till trygga anställningar. Den offentliga sektorn ska vara ett föredöme när det gäller arbetet mot våld och sexuella trakasserier och rätten till trygga jobb och trygga liv.. Runt om i Skåne ser vi istället exempel på det motsatta. Genom staplande av visstidsanställningar och timanställningar i äldreomsorgen, genom att upphandla verksamhet och avsäga sig ansvaret över personalens villkor och genom att marknadsutsätta välfärden skapas på många håll istället en alltmer otrygg arbetsmarknad för kvinnor inom välfärdsyrken. Inom privat äldreomsorg är de otrygga anställningarna än fler. I upphandlade verksamheter såsom lokalvård där pris och inte de anställdas trygghet väger tyngst ökar osäkerheten. Vi kan inte konkurrensutsätta verksamheter genom att bekosta företagsvinst med de anställdas trygghet. Detta vill vi bort ifrån.

Ett år efter #metoo och på den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor är det därför dags att lägga i en växel till, dags att låta ringarna sprida sig över vattnet Det är dags att tillsammans ta strid för ett samhälle där rätten till sin kropp, till ett tryggt liv och arbete och rätten till sin ekonomiska självständighet är självklar för alla kvinnor.

 

 

Ana Süssner Runin, ordfördande Vänsterpartiet i Skåne

Sara Svensson, regionråd och gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

Emma-Lina Johansson, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö