På Vänsterpartiets kongress i helgen togs beslutet att Vänsterpartiet ska jobba för att Sverige, genom Statistiska Centralbyrån, SCB ska upprätta jämlikhetsdata, som bygger på samtliga diskrimineringsgrunder, i de relevanta årliga enkätundersökningar som görs.

Termen jämlikhetsdata är en översättning från engelskans equality data och kallas ibland också jämlikhetsstatistik (equality statistics). Det handlar om aggregerade siffror baserade på en viss demografisk kategori eller en viss diskrimineringsgrund. Jämlikhetsdata är beteckningen på en metod som används för att på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt ta fram kunskap som kan utgöra underlag för en medveten och aktiv jämlikhets- och antidiskrimineringspolitik.

Metoden inbegriper regelbundna kartläggningar och uppföljningar över tid. Syftet är att utifrån ett grundläggande människorättsperspektiv ta fram kunskap som kan användas av den generella jämlikhetspolitiken för att skapa ett icke-diskriminerande samhälle oavsett minoritetsgrupp och diskrimineringsgrund.

Jämlikhetsdatametoden bygger på principerna självidentifikation och självkategorisering samt samtycke, frivillighet och anonymitet. Detta är själva förutsättningen för att kunna åstadkomma en statistikinsamling som både står så nära verkligheten som möjligt och är så rättssäker som möjligt. Ofta utgörs insamlingsmetoden av frågeformulär och skriftliga enkäter i större eller mindre skala, men det kan också handla om intervjuer, observationer av tredje part och andra insamlingsmetoder.

Jämlikhetsdata kan införas och praktiseras även i Sverige. Ett svensk exempel det är en kommun använder det är Botkyrka kommun. Dels på grund av att både internationella överenskommelser och svensk lagstiftning avseende skydd av känsliga personuppgifter (såsom EU:s dataskyddsdirektiv, Europarådets dataskyddskonvention och svenska personuppgiftslagen) tillåter detta så länge det sker med syftet att motverka diskriminering och främja jämlikhet, och så länge de som tillfrågas ger sitt samtycke och försäkras anonymitet.

Det är viktigt att komma ihåg att siffror inte har något egenvärde. Räknande eller mätande av en viss grupps representation eller utfall inom ett visst område måste alltid kopplas till ett tydligt antidiskrimineringssyfte och till jämlikhetspolitik.

Syftet som står i motionen som vänsterpartiets kongress beslutade är att välja att synliggöra olika gruppers utsatthet är ett oerhört viktigt steg i processen för att skapa ett jämlikt samhälle, för det är bara när man kan identifiera, synliggöra och mäta människors utsatthet som man kan ta fram riktade och effektiva politiska åtgärder mot de specifika problemen.

Detta är ett politiskt beslut taget av Vänsterpartiets kongress för att skapa ett jämlikt Sverige. Kritiken som har kommit upp gällande insamlandet av den här diskussionen har länge förts av vetenskapsteoretiker gällande just statistiska underlag. Där det som vetenskaplig metod, precis som alla andra vetenskapliga metoder, ifrågasätts. Sverige har idag ett starkt skydd av känsliga personuppgifter och det finns inget i motionen som antyder att detta på något sätt ska äventyras.

Utmaningarna med jämlikhetsdata är kopplade till missuppfattningar och sammanblandningar. Kritiker sammanblandar metoden med olika former av registrering. En annan metodologisk utmaning är risken för små statistiska enheter för att kunna dra slutsatser. Detta är ett arbete som vi kommer ta på största allvar i den fortsatta diskussionen gällande jämlikhetsdata.

Källor samt läslista kopplade till jämlikhetsdata: Forskaren Tobias Hubinettes rapport ”Vad är jämlikhetsdata” http://www.tobiashubinette.se/jamlikhetsdata_0.pdf Botkyrka kommuns beskrivning av sitt arbete med jämlikhetsdata: https://www.botkyrka.se/kommun–politik/hallbar-utveckling-jamlikhet-och-manskliga-rattigheter/ett-interkulturellt-botkyrka/jamlikhetsdata/fragor-och-svar-om-jamlikhetsdata.html European Network Against Racism – ENAR beskrivning av vad jämlikhetsdata är (engelska) https://www.youtube.com/watch?v=8QiYzDI6q3c&app=desktop

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35766/1/gupea_2077_35766_1.pdf Magisteruppsats i vetenskapsteori (Statistiken dubbla potential)

https://feministisktperspektiv.se/2017/06/20/statistik-ar-makt/ Diskussion gällande jämlikhetsdata