Tack för ordet ordförande, ledamöter, åhörare och media,

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets budgetmotion.

Jag vill också börja med att påminna om den diskussion vi nyss hade om delårsrapporten för 2017. Om det mycket bekymmersamma läge som Region Skåne står inför. Samtidigt som regionen har stora investeringar framöver.

I den förra debatten så handlade debatten om hur mycket regionen behöver spara och gneta och dra in och skära ner och anställningstak och kostnadsutvecklingstakt och så vidare. Och sen öppnas budgetdebatten. Och pengarna liksom bara ramlar som manna från himlen från alla partier.

Det är ju faktiskt lite löjeväckande. Region Skåne går med 1,2 miljarder kronor i underskott enbart för sjukvårdens räkning. Ja, skattepengarna ökar i sig inför nästa år. Det är bra. Ja, Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram flera nya bra reformer som kommer komma även den skånska sjukvården till del. Räcker detta? Nej. Tyvärr inte. Att lägga budgetförslag som bygger på förra årets budget och bortse från verkligheten är inte förtroendeingivande.

1,2 miljarder kronor fattas sjukvården när vi går in i nästa års budget. När den politiska debatten förs på detta sätt så förstår jag de läkare som i veckan var ute och kände sig svikna av politiken i sin helhet. Svikna för att löftena som gavs när de 573 läkarna först gick ut med sitt upprop lät så bra, och av löftena blev det intet.

Vänsterpartiet vill höja skatten med 80 öre. Det behöver inte alla partier här inne jubla över. Men att alliansen istället för att lyssna på professionen som faktiskt säger att resurserna behöver öka gräver ner sig i valstrategi och taktik istället för att se till vårdens bästa är undermåligt. Jag förstår att läkarna och andra personalgrupper känner sig svikna.

Under många år har budgeten varit underfinansierad i regionen. Detta märks i att sjukvården har fått för lite resurser, men det märks också genom att regionens övriga verksamheter har fått mindre att röra sig med. Sjukvården i Skåne behöver mer resurser, men sjukvården måste också organiseras om så att personalens inflytande ökar och den administrativa byråkratiska koloss som har vuxit fram som en konsekvens av de privatiseringar som alliansen så varmt omhuldar måste ersättas av en fungerande verksamhetsnära styrning. Privatiseringarna och vårdvalen är dyrare än att driva vården i egen regi. Vänsterpartiet vill ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger mer insyn för medborgarna och mer inflytande och makt till personalen.

Under över ett decennium har sjukvården varit underfinansierad i Skåne och utsatt för upprepade besparings- och effektiviseringskrav. Även kollektivtrafikens finansiering är högst problematisk. Taxorna har höjts flertalet gånger under de senaste åren och kostnaden för att åka kollektivt närmar sig nu kostnaden för att köra egen bil. Underhåll och drift fungerar alltför dåligt och inställda tåg och systemfel är vardag för resenärerna i Skåne. Vi ser detta när endast 52 % är nöjda med kollektivtrafiken i Skåne. Någonting behöver göras. Och istället för politisk handlingskraft för att hålla taxorna nere och sänka dem på sikt, som Vänsterpartiet föreslår, så har alla andra partier gått fram med att taxorna ska indexeras. Alltså att taxorna i kollektivtrafiken ska höjas varje år utan politisk diskussion. Det är ett fegt sätt för att slippa politiskt ansvar och debatt. Vänsterpartiet yrkar avslag på ärendet om indexering.

Vänsterpartiet yrkar på att skatten höjs från dagens 10,69 till 11,49 kronor, en höjning med 80 öre. En höjning till 11,49 kronor innebär att Region Skåne hamnar i mittfåran av de svenska landstingen avseende skattenivå. Idag har regionen Sveriges lägsta regionskatt. En majoritet av svenskarna betalar gärna mer om pengarna går till sjukvården. Vänsterpartiets skattehöjning innebär att en person som tjänar 20 000 kronor betalar 100 kronor mer i månaden i skatt.

Sjukvården behöver arbetsro och möjlighet att utveckla verksamheten. En skattehöjning är en solidarisk lösning. För Vänsterpartiet är det självklart att alla skall bidra efter förmåga och erhålla efter behov. Den nuvarande regeringen har enbart tagit några mindre steg mot ett mer progressivt skattesystem, de har låtit jobbskatteavdragen vara kvar och inte varit villiga att se över skatter på förmögenheter eller arv. Sverige är det land i den rika världen där inkomstskillnaderna har ökat mest. Det är ett stort problem att samhället glider isär och solidariteten urholkas.

Här är huvudproblemet med välfärden idag. Det här handlar om att SD och alliansen hellre gullar med riskkapitalister när det gäller vinstuppgörelsen än värnar välfärden. Det här handlar om att SD och alliansen hellre tillsammans kämpar för att de allra rikaste ska få bli ännu rikare, istället för att vi tillsammans tar del av samhällets rikedomar genom en utbyggd välfärd. Det handlar inte om de flyktingar som flyr krig och tortyr och som söker skydd och trygghet.

I budgeten vill Vänsterpartiet använda denna höjning till att täcka de stora underskott som idag finns inom sjukvården. Därtill ger skattehöjningen också utrymme till en resursförstärkning av sjukvården för att garantera att en likvärdig, jämlik och jämställd sjukvård kommer alla skåningar till del.

Sjukvården i Skåne behöver fler vårdplatser för att möta människors behov. Situationen idag innebär överbeläggningar och flyttar av patienter vilket är kostnadsdrivande och fullständigt orimligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Under 2016 resulterade denna situation i att 8 patienter dog.

Genom att underfinansiera sjukvården menar vi att man banar väg för fler privata sjukförsäkringar och privat finansiering i än högre utsträckning. Det är när tilliten till den offentliga vården minskar som denna dammlucka öppnas. Är det, det ni vill alliansföreträdarna?

Den skattehöjning som Vänsterpartiet föreslår skall användas till att starta viktiga personalpolitiska reformer som på sikt kommer att sänka andra kostnader, till exempel kostnaderna för sjukskrivningar. Ett exempel på en sådan reform är att anställa fler undersköterskor och sjuksköterskor.

Det anställningstak som just nu ligger fastmonterat på hela den skånska sjukvården innebär att människors korttidsfrånvaro inte täcks, den innebär att personalen slits ännu hårdare än tidigare och den innebär att enhetschefernas mandat att styra och fördela arbete kringskärs än mer tillsammans med personalens möjlighet till inflytande och makt på jobbet. Det som också händer är att övertiden ökar och tiden för återhämtning minskar. Det är inte en lösning för framtiden. Vänsterpartiet vill ta bort anställningstaket.

I Vänsterpartiets budgetmotion görs konkreta satsningar på primärvården och psykiatrin. Vi tillför primärvården mer resurser och återtar vårdval psykoterapi. Detta gör vi för att det är viktigt att människor med psykisk ohälsa får sina sammantagna behov omhändertagna i en vårdkedja som hänger samman. Din vårdcentral ska vara det naturliga valet både när man har fysiska problem som när man har psykiska.

I Vänsterpartiets budget tillförs också resurser från Vänsterpartiets nationella satsningar med regeringen. Mer resurser kommer psykiatrin till del. Satsningar på barnhälsovården, förlossningsvården och för kvinnors hälsa där till exempel cellprov ska bli avgiftsfritt. Mer resurser till personal är också en viktig del av regeringen och Vänsterpartiets satsningar.

Vänsterpartiets budgetmotion innebär en rejäl förbättring och ger regionen en möjlighet att bygga en långsiktigt stabil ekonomi som ger sjukvården, kollektivtrafiken och det regionala utvecklingsarbetet en chans – på riktigt. Till skillnad från alliansens luftslott av privatiseringar, Sverigedemokraternas rasism och Socialdemokraterna och Miljöpartiets förvaltande siffertrixande så innebär Vänsterpartiets förslag faktiskt en nystart för framförallt vården.

Bifall till Vänsterpartiets budgetmotion.

/Sara Svensson

(det talade ordet gäller)

Här är en länk till Vänsterpartiets budget i sin helhet: En välfärd att lita på.